อนุทิน 1

บันทึกอนุทินครั้งที่1

สังคมแห่งการเรียนรุ้ คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมนุษย์เรานั้นมีสังคมฐานความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ หรือด้านความรู้สึก มนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ว่า "เรียนรู้ตลอดชีวิต"

สังคมฐานความรู้นั้นเราควรพัฒนาทางด้าน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสมเหตุสมผลซึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง หรือส่งเสริมสภาพการณ์ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีประสิทธิภาพและความเสมอภาค

การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่

ภายใน สิ่งที่มองไม่เห็น อาจวัดได้โดยใช้เครื่องมือ

ภายนอก สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

เช่น เกิดการเรียนรุ้จากการขี่จักรยาน,เกิดการเรียนรู้จากการเรียนเรื่อง การบวกเลข เป็นต้น

บุคคลแห่งการเรียนรู้

ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการเรียนรู้

มีทักษะและกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

มีความใฝ่รู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้นี้ได้ด้วยตนเอง

มีโอกาสและสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นที่ได้

สังคมแห่งการเรียนรู้ มนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งความรู้ที่ได้ เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในเรื่องของการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่ดี

บรรยากาศในห้องเรียน

ู้ผู้เรียนรับฟัง การบรรยายจากอาจารย์อย่างสนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)