Story telling

Story telling รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ รหัสนักศึกษา 57D0103126

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเรียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3 โดยตอนนั้นข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรม คือการเป็นประธานหอพักนักศึกษา หอนพรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการเป็นประธานหอพักนั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นประธานหอนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้น คือ สมาชิกในหอพักไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของหอพัก ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้ในการที่จะทำงานนี้ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นช่วยเหลือเราๆต้องทำความสนิทกับเขาเหล่านั้นให้ได้

จึงได้เริ่มที่จะตั้งกฏระเบียบขึ้นมาว่า ทุกวันอังคาร พฤหัส สมาชิกทุกคนที่อยู่ในหอพักต้องลงมาประชุมเพื่อทำความสนิทสนมกัน และช่วยกันคิดว่ากิจกรรมหน้าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้าง รับผิดชอบส่วนไหนบ้าง ถ้าใครไม่ลงมาประชุมก็จะถูกตัดคะแนนหอพัก ซึ่งคะแนนนี้มีผลสำคัญในการอยู่หอต่อในเทอมหน้า

หลังจากตั้งกฏนี้ขึ้นมา สมาชิกในหอต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเกิดเป็นมิตรภาพเล็กๆในหอพักที่เวลาเดินไปไหนถ้าเจอกันก็จะทักทายกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวอุษา สระสันเทียะ 57d0103126ความเห็น (0)