เส้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านหนองผือได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการศึกษาเอกสาร การจัดเวลาเรียนและการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงในส่วนที่ชำรุดเสียหาย และอำนวยความสะดวกทั่วไป ให้การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนเกิดความคล่องตัว

              โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นและบูรณาการตามบริบทที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และมีสื่อเสริมที่สำคัญในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีการศึกษา ๒๕๔๙

             การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านหนองผือได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการศึกษาเอกสาร การจัดเวลาเรียนและการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงในส่วนที่ชำรุดเสียหาย และอำนวยความสะดวกทั่วไป ให้การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนเกิดความคล่องตัว

             จากการดำเนินการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านผลสัมฤทธิ์ เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ทำให้ครูมีเวลาที่จะดูแลแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคล อย่างไรก็ตามปัญหาของโรงเรียนบ้านหนองผือ ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านบุคลากร งบประมาณและสภาพชุมชนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องมีงาน/โครงการอื่นๆที่ต้องพัฒนาคุณภาพอีกมากมาย จึงไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพฐ.มีนโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างเป็นระบบชัดเจนและครบวงจร มีการจัดประชุมอบรมสัมมนา ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม พร้อมเอกสารคู่มือและแนวดำเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ถอดบทเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรวบรวมแนวดำเนินการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ สำหรับศึกษาเรียนรู้ นำไปใช้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

 

                                                                                              ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

                                                                                              ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (8)

สุดยอดค่ะ 

เขียนเมื่อ 

มีคำถามครับ ผอ.

หากนักเรียนในชั้นเรียน เรียนไม่ทัน หรือ เรียนไม่รู้เรื่อง
ทางโรงเรียน หรือ คุณครูปลายทาง จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ใช้เทคนิคระบบIT ....เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  .. ดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต เจ้าของบันทึกแสดงความเห็น ต่อข้อสงสัยของอาจารย์วัสนะจ๊ะ  ( ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครูตู้

ของวังไกลกังวลมาช่วงหนึ่งเหมือนกัน )

... การจัดกิจกรรมการเรียนทางไกล ฯ  ของโรงเรียนปลายทาง  ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาแผน ฯ และกิจกรรมการเรียนในแต่ละวิชา  ของแต่ละคาบการเรียนอ จากคู่มือการสอนทางไกล ฯ ย่างละเอียดเป็นการล่วงหน้า ให้เข้าใจ

...ครูปลายทางต้องเตรียมสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนตามคู่มือให้นักเรียนก่อนการเรียน พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

.....ระหว่างเรียนกับโทรทัศน์  ครูผู้สอนต้องควบคุมดูแล  แนะนำให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนต้นทางได้ดำเนินกิจกรรม  อย่างใกล้ชิด

....หลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละวัน  โรงเรียนปลายทางต้องจัดชั่วโมงให้กับครูผู้สอนได้แนะนำ  ทบทวน  หรือซ่อมเสริมการเรียนให้กับนักเรียนในชั้น  ที่เรียน  หรือทำกิจกรรมไม่ทัน  หรือไม่เข้าใจบทเรียนอีกครั้ง

....สำหรับนักเรียนที่เรียนช้า  ( เด็กพิเศษ )   ไม่สามารถเรียนตามกิจกรรมจากโทรทัศน์ได้  ครูต้องแยกสอนต่างห่าง

ตามปกติของการสอนเด็กพิเศษ

......................นี่คือ  ทั่ว ๆ ไป ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวลจ้ะ............

เขียนเมื่อ 

<p>อาจารย์ของมหวิทยาลัย เยล ใช้เวลาชั่วโมงแรกในห้องเรียนอธิบายหลักการสอน</p><p>และเรียนแก่นักศึกษาให้เข้าใจแนวคิดของผู้สอน </p><p>“เป็นการสอนระบบเปิดต่อสาธารณะครับ”</p>

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณมะเดื่อ ;)...

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึกที่ไล่เรียงลำดับอย่างเป็นวงจร...
เห็นสภาพ สถานการณ์และความคลี่คลาย กระทั่งหมุดหมายที่น่าสนใจมากครับ

ผู้บริหาร...ต้อง..เป็นทัพหลังที่ดี ...ถึงจะทำให้..การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย...