ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกโครงสร้าง 3

บางครั้ง พวกเรามักจะใช้คำเชื่อม (conjunction) ที่ผิดอยู่เสมอๆ ไม่เว้นแต่ครูผู้สอน บางครั้งครูเอง หากไม่ระวัง ก็มักจะผิด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งแก่ตนเอง และคนอื่นๆ ผมจะนำเสนอคำเชื่อมที่ใช้ผิดบ่อยๆ ดังต่อไปนี้

such…..that: (เสีย…จน)คำที่อยู่ระหว่าง such…that ได้แก่ นาม โดยมี Adjective มาขยายอยู่ข้างหน้า มีโครงสร้างดังนี้
แบบ A: such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ + that เช่นHe is “such” a good boy “that” everyone likes him. (เขาเป็นเด็กดีเสียจนทุก ๆ คนชอบเขา)
such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ ในแบบ A นั้นจะใช้ so…that มาแทนก็ได้ แต่ต้องเขียนโครงสร้างใหม่ คือ ให้ a มาอยู่ชิดกับนามเอกพจน์ที่นับได้ เป็นดังนี้ so + Adjective + a + นามเอกพจน์นับได้ + that เช่น

He is “so” good “a” boy “that” I like him.
(= He is “such a” good boy “that” I like him.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...ได้รับความรู้ดีดี ค่ะ

ขอบคุณค่ะที่นำสิ่งดีๆมาให้อ่าน

เขียนเมื่อ 

แมัไม้ได้ใชั ภาษาอังกฤษ แต่ทบทวนความรู้เดิม เป็นประโยชน์ จะขอคัดลอกเพื่อลูกๆที่ใช้ eng.  นะคะ