CADL ขับเคลื่อน ปศพพ. ใน มมส. _ ๐๑ : กิจกรรมประจำสัปดาห์

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สืบเนื่องต่อจากที่ CADL ได้จัดค่ายรวบรวมแกนนำเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา (อ่านที่นี่)

วัน พุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๐๐ - ๒๐:๐๐ น. กลุ่มนิสิตในโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" ส่วนหนึ่งมารวมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเย็น ก่อนจะสนทนาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษาในมหาวิทยาลัย

จาก ซ้ายไปขวามือ : ป๊อป นิติฯ,สปาย นิติฯ,แซ็ค, เจน ศึกษาปฐมวัย,โจ วิลัยการเมืองฯ ,อุ้ม สารสนเทศ,ดา เทคโนชีวภาพ ,น้อง สิ่งแวดล้อมฯ,บี้ เทคโนฯ,แป้ง เทคโนฯ ,เอ้ เทคโนฯ

นิสิต แกนนำฯ ที่มาร่วมในการ “สนทนา” ครั้งแรกนี้มี ๑๑ คน นิสิตส่วนใหญ่ไม่สามารถมาร่วมได้เพราะ นิสิตปีหนึ่งกำลังซ้อมแสตนด์เชียร์สำหรับแข่งขันในวัน “กีฬาราชพฤกษ์” ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้น (กีฬา freshy ประจำปีของมหาวิทยาลัย) 

เราร่วมกันทำ BAR ไว้ล่วงหน้าตลอดปีนี้ว่า เราควรจะใช้พื้นที่นี้ทำอะไร อย่างไร ประเด็นความเห็นเด่น เป็นดังนี้ครับ 

 • เราควรเริ่มจากตนเองก่อน ในการศึกษา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการศึกษา 
 • เราจะใช้พื้นที่นี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การน้อมนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
 • สิ่งสำคัญคือ “แรงบันดาลใจในการทำความดี” พื้นที่นี้ควรเป็นที่ “เสริมแรง สร้างพลัง” ให้กับทุกคน ได้ฝึกฝนตนเองผ่านการทำความดี 
 • เราจะร่วมกันขยายผล (ขับเคลื่อนฯ) ไปยังเพื่อนนิสิตในมหาวิทยาลัย อย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
 • สิ่ง สำคัญคือ ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ถึงแก่น ถึงเหตุ ถึงผล ที่แท้จริงของกิจกรรมที่ทำเป็น “วัตร” ของคนในสังคม เพื่อแยกให้เห็นว่า อะไรมี “คุณค่าแท้” เป็น “กระแสดี” หรือมีเพียง “คุณค่าเทียม” ของทุนนิยมแบบบริโภคสุดกู่ …. เพื่อให้ “รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน” ต่อไป
 • ผมเสนอว่า เราจะอยู่นอก “กระแส” ได้ เราต้อง “เห็นกระแส” เริ่มต้น เราต้องเรียนรู้ “รูปแบบ” ให้เข้าถึง “ไร้รูปแบบ” เพื่อที่จะ “ริเริ่มรูปแบบ” ใหม่ให้กับสังคมและตนเอง
 • ใช้พื้นที่ในโครงการนี้เป็นที่ “สั่งสม” ความดี

อ่านรายละเอียดที่นี่<p>ตอนท้ายของกิจกรรม เรา AAR กันว่า

 • จะเจอกันเพื่อมาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในกิจกรรมประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมเรียนรู้จาก “ผู้รู้” “ครู” “ปราชญ์” หรือ “พระอาจารย์” ประจำเดือน
 • ร่วมกันขับเคลื่อนฯ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ภายในผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิต ภายนอกผ่านเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (เป็นกิจกรรมประจำโอกาส)
 • จัดค่ายรับน้อง “เด็กดีมีที่เรียน ประจำปี” 

…. ผมมีความสุข และรู้สึกว่าตนเอง “ชีวิตมีคุณค่า” มากขึ้นหลังจากที่ได้มาร่วมและรู้จักนิสิตในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ขอบคุณ “ความดี” ที่เราได้ร่วมกันทำในวันนี้ ….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบริหารฝ่ายกิจการนิสิตความเห็น (0)