ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

.......................................................................................................................................................................................

บันทึกอนุทินสรุปความรู้ของการเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน วันที่27กรกฎาคม2557

ผู้เรียนทราบรายละเอียดของการเรียนรายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา102611การเขียนคำอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายของรายวิชามาจากคำอธิบายรายวิชา

ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ในกรอบแนวคิด คือ สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในการพัฒนาจะต้องส่งเสริมเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคกันอย่างต่อเนื่องและตลอดไปดังตัวอย่างเช่นเด็กทารกที่ออกจากครรภ์มารดา เมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นตามพัฒนาการเด็กเริ่มที่จะต้องซักถามพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาและพ่อแม่ต้องตอบคำถามก็แสดงให้เห็นว่าเด็กเริ่มจะเรียนรู้ รับรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปตามลำดับ ถ้าเราขับรถยนต์ไม่เป็นเราต้องมีการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เป็น อาจจะไปเรียนโรงเรียนสอบขับรถ หรือสามีภรรยา เพื่อน สอนให้เราเราก็จะเกิดการเรียนรู้ในวิธีการขับรถให้เป็นและปลอดภัย ดังนั้น การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในสังคมไทยในอนาคตมีความจำเป็นที่คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคกันมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและทุกคนพร้อมที่เรียนรู้อยู่เสมอแต่จะรู้มากหรือรู้น้อยขึ้นอยู่กับการศึกษาค้นคว้าของตนเองและพฤติกรรมที่ทำให้คนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา และต้องหาคำตอบเพื่อให้ตนเองหายสงสัยให้ได้ชอบถามเพื่อให้ตนเองได้มีความรู้เพิ่มอยู่ตลอดเวลา

ครูผู้สอนบรรยายแล้วตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนพยายามตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถามช่วงแรกส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าตอบคำถามตอนท้ายชั่วโมงนักศึกเริ่มตอบคำถามครูยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผู้เรียนสนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)