คณะเกษตรฯ มข.เชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2557 ขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ

          เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จำนวน 41 คน เพื่อขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับคณะฯโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ณ บริเวณห้องโถงอาคาร AG.08 คณะเกษตรศาสตร์
         ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและชี้นำสังคมได้ การวิจัยที่เป็นเลิศ ผลงานวิจัยมีคุณค่าสูงต่อการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งฟาร์มเกษตรกรรายย่อยและฟาร์มในเชิงธุรกิจ ความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถและความทุ่มเทเสียสละกำลังกาย และกำลังใจของบุคลากรทุกคน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จให้กับคณะเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันทางการเกษตรชั้นนำของประเทศและเพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับคณะจึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่
         ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2557 ตามสังกัด ประเภทและชื่อรางวัล มีดังต่อไปนี้ คือ
         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล 1) ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม 2) Award of Excellent Poster Presentation 3) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล และ 4) รางวัลครูในดวงใจประจำปีการศึกษา 2556
         2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะ นักวิจัยผู้มีบทบาทสำคัญต่องานวิจัยงาของประเทศ และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการประชุมวิชาการงาแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
          3. นางสาวทองสา บัวสุข ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) บุคลากรได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์
          4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย ศิริมังครารัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรบุคลากรได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรมด้านกีฏวิทยา
          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล 1) บริการวิชาการ ระดับดีเยี่ยม และ 2) นักวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ด้านการส่งเสริมการเกษตร
          6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล
          7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล
          8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล
          9. นายกัมพล ไทยโส ภาควิชาประมง รับรางวัล 1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 และ 2) รางวัลครูในดวงใจประจำปีการศึกษา 2556
          10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย ภาควิชาประมง รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
          11. อาจารย์ ดร.สุธี วงศ์มณีประทีป ภาควิชาประมง รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
           12. นายดำรงรักษ์ รักวงษ์ฤทธิ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
           13. อาจารย์ สพญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
           14. นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
            15. นายชานนท์ ทองดี ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
            16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ตังควานิช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัล 1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 และ 2) รางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
            17. ดร.ชุตินันท์ ชูสาย ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
            18. นางสาวสงกรานต์ วรรณพฤติ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
            19. อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
             20. นายสายัณ คันธรินทร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
             21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัล 1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ผลักดันให้นักศึกษาได้รับรางวัล การแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 และ 2) รางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
            22. อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
            23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
           24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
           25. ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รับรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
           26. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ล้อวิลัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
           27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร รับรางวัลครูในดวงใจประจำปีการศึกษา 2556
           28. รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร รับรางวัลครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2556
           29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรได้รับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากกีฬากอล์ฟ อ่างแก้วเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพ
           30. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรได้รับรางวัลเหรียญทอง จากกีฬาเทนนิส อ่างแก้วเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพ
            31. นางอำนวย พาสงค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรได้รับรางวัลเหรียญทอง จากกีฬาเปตอง อ่างแก้วเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพ
            32. นางสาวพัชรี ธีระจินดาขจร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            33. นายกิตติศักดิ์ สิงหา งานบริการวิชาการและวิจัย บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            34. นางสาวกันยา พลแสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            35. นางชุติพร ชมพูสว่าง งานคลังและพัสดุ บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            36. นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ งานคลังและพัสดุ บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            38. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            39. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            40. อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ แพงไพรี ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff
            41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร บุคลากรได้รับรางวัล รางวัล Top 10 Borrower 2014 AG-staff

           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 575275เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2014 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 สิงหาคม 2014 11:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี