สวัสดีท่านอาจารย์ และผองเพื่อนที่น่ารัก(ษา) ทุกท่าน

       กระผมนายชยกฤต กรรณณาริก รหัสนักศึกษา 4641440024

ศึกษาอยู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครับผม