สวัสดีครับ ท่านอาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน

ผมชื่อนาย วรปรัชญ์ นามสกุล ปุจฉาการ

รหัสนักศึกษา 4641440025  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนรูปเดี๋ยวผมนำมาลงให้ครับ ขอถ่ายรูปก่อนครับ