การบรรยายหัวข้อ "8K's and Human Capital for ASEAN Community : Sport tourism" หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวัสดีครับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการการกีฬา และ ชาว Blog ทุกท่านครับ

ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยาย หัวข้อ “8K’s and Human Capital for ASEAN Community : Sport tourism” สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการการกีฬา จำนวน 11 คน ในโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์ (ศร.4)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

ผมขอขอบคุณ ดร.ชัย นิมากร ที่ให้เกียรติผมและร่วมงานกับผมหลายครั้งในการทำโครงการแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน Sport Tourism และขอชื่นชมที่ท่านเป็นนักธุรกิจที่เอาจริงและมีความสนใจช่วยพัฒนาวงการธุรกิจด้านการกีฬาและองค์ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างยั่งยืนครับ

ผมขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นคลังความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมุมมองของลูกศิษย์ของผมและท่านที่สนใจ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (3)

สรุปการบรรยาย โดยทีมงานวิชาการ Chira Academy

หัวข้อ 8K’s and Human Capital for ASEAN community : Sport Tourism

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกริ่นนำ

ดร.จีระ ได้ใช้ประสบการณ์ในการสะสมความรู้ สู่การสร้าง Human Capital

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่อยากได้จากการเรียนรู้ ด้าน HR

คุณนิพิฐพงษ์ มาลาหอม

เหตุผลที่เรียนปริญญาเอกเพราะต้องการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในด้าน Sport Management

สิ่งที่อยากได้ เพราะอยากเรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้สูงสุดของเขา

งานวิจัย สนใจเกี่ยวกับด้านการตลาด หรือ Sports Marketing

ดร.จีระ เสริมว่า Life cycle of Human Capital มนุษย์ต้องตั้งครรภ์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

การคิดเชิงสร้างสรรค์

คุณขจรเกียรติ ขุนชิต

ต้องการพัฒนา Human พัฒนาตั้งแต่เด็กหรือเยาวชน

งานวิจัยอยากทำเรื่อง ทำฟุตบอลนักเรียน มา Link กับ Academy ของเยาวชน

ดร.จีระ เสนอว่า ต้อง Question ด้วยว่าทำเพื่ออะไร

คุณสารัช ดีงาม

สิ่งที่อยากได้ เนื่องจากทำงานเป็นอาจารย์ อยากได้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร สร้างคน สร้างมนุษย์ให้ไปต่อยอดได้

ดร.จีระ เสริมว่า

Human Resource , Human Capital คือการลงทุน ถ้าเด็กอ่อนแอ เป็นผู้ใหญ่ก็อ่อนแอ

คุณมังกร ธนสารศิลป์

การเรียนปริญญาเอกเพราะอยากรู้แล้วสามารถไปช่วยในการทำงานของสภาที่ปรึกษาของรัฐบาล

งานวิจัยอยากทำเกี่ยวกับ Model ผู้สูงอายุ

HR Architecture เป็นส่วนหนึ่งของ HRD

- เริ่มจากการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด ต้องมีสุขภาพดี โภชนาการดี

- การพัฒนาคนอย่ามองแคบ ๆ มีครอบครัว วัด สื่อ คนไทยยังไม่ได้มองว่า Sport กับ Health เป็น- การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานมากที่สุด

- ถ้ามีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง

- ดังนั้น การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สังคมมนุษย์ด้วย

คุณจตุพรบรรเริงเสนาะ

ยังคงสนใจทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Sport Tourism

คุณภัทราวดี เสารอง

ที่สนใจคือ Business Model ของกีฬาชายหาด แต่ปัญหาคือแหล่งข้อมูลไม่ค่อยให้ข้อมูล ตอนเริ่มต้นไปคุยกับสมาคมฟุตบอลก่อน แต่ไม่ค่อยอยู่เมืองไทย

อยากฟังเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน โค้ช

ดร.จีระ เสริมว่าจะทำอย่างไรที่จะนำเอาความหลากหลายของส่วนต่าง ๆ มาเป็นมูลค่าเพิ่ม

ดร.จีระ เสริมเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ว่า

1. Thesis ต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเรา ต้องตั้งหัวข้อที่น่าสนใจ

2. การเก็บข้อมูลต้องแน่ใจว่าไม่ Open end มากเกินไป ต้อง Manageable ให้ได้

3. เราต้องเป็นคนรู้หัวข้อวิทยานิพนธ์มากที่สุดในเรื่องนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มจากปลูก – ต้องสร้างขึ้นมาก่อน

สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการคน ๆ นั้น เรียกว่า Motivation หรือ Harvest เช่นมีข้าวดี
จะรู้ได้อย่างไรว่าเก็บเกี่ยวดี ต้องใส่ปุ๋ย ใส่น้ำ น้ำท่วมก็แก้ปัญหา น้ำแล้งก็แก้ปัญหา สรุปคือ มนุษย์ต้องมีความสามารถก่อน และความสามารถนั้นได้ใช้อย่างเต็มที่หรือไม่

มนุษย์เราสิ่งสำคัญที่สุดคือ มนุษย์เป็นคนที่ดีได้เลวได้ ขยันได้ขี้เกียจได้ ขึ้นได้ลงได้ และในเรื่องกีฬาทำไมเรายังไม่สามารถขึ้นไปเหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้เนื่องจากเราไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนไปแท้จริง

คุณนันท์ธิยา วิสุทธิภักดี

สนใจวิทยานิพนธ์ เขียนเรื่อง Sport Club Business

ดร.จีระ เสริมว่าอยากให้มีตัวละคร

1. ข้าราชการ คนในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กกท.

2. ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ.

3. นักวิชาการ

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักธุรกิจ นักกีฬา

ซึ่งตัวละครทั้ง 4 ต้องร่วมพัฒนาในวงการกีฬามากขึ้น

คุณชนัญดา

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬามวย สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจค่ายมวยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Mr.Fong Wan Hor

อยากเรียนในประเทศไทยเพราะอยากรู้มุมมองในประเทศไทย

อยากทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Governance in International Sport

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การรองรับทุนมนุษย์ การกีฬา เตรียมการเข้าสู่ ASEAN แบ่งเป็น 3 แท่ง

ในด้านกีฬา ด้าน Human Resource นั้น กีฬาจะอยู่ใน 3 มิติของอาเซียน

 • 1. เศรษฐกิจ และการค้า การลงทุน - ในอนาคตน่าจะพัฒนาธุรกิจ การกีฬาด้วย
 • 2. สังคมและวัฒนธรรม – เช่น กีฬาพื้นบ้าน การพัฒนาเยาวชน สุขภาพ ความสามัคคี การทูตกับกีฬา การศึกษากับกีฬา
 • 3. ความมั่นคงทางการเมือง – ความร่วมมือทางการเมือง การทูตภาคประชาชน การสร้างความไว้ใจระหว่างประเทศ ต้องพัฒนาตั้งแต่นักการเมือง ข้าราชการ บุคคลากรรองรับอาเซียน
 • สำหรับประเทศไทย กกท.ต้องพัฒนาคนอย่างบ้าคลั่ง คนที่ทำงานในสมาคม ถ้าเราสามารถ Brief ผู้จัดการหรือผู้บริหารให้เข้าใจจะดีขึ้น
 • สังคมผู้สูงอายุจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตลอดเวลา กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะเอาคนอื่น ๆ นอกการกีฬาเข้ามาด้วย
 • เสนอว่า วิทยานิพนธ์ควรมีการทำเรื่องมองกีฬาในแง่การพัฒนาสังคม
 • ในทางกีฬาประเทศไทยคนเป็นมิตรกับเอเชียแต่ก็อยากเป็นมิตรกับอัฟริกาด้วยเช่นกัน
 • 3 V

V 1- Value Added เพิ่มมูลค่า ทำให้แต่ละคนมีศักยภาพสูงขึ้น เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

V 2- Value Creation มีความคิดสร้างสรรค์ ทำ Project ใหม่ ๆ ในด้านกีฬา อาจเริ่มจากศูนย์

V 3 - Value Diversity ร่วมมือกีฬากับ Asean อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการร่วมมือจากความหลากหลาย

ดร.จีระ ได้เสนอมา โดยทำ 3 แนว

แนวที่ 1 เป็นแนวที่จำเป็นที่สุด คือ การสื่อสาร โดยเฉพาะ ภาษา ซึ่งจะต้องจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษา ASEAN และนำเอา Social Media มาช่วย

แนวที่ 2 ข้อสรุปวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรองรับ Asean

- ปรับเป็นมืออาชีพ

- ปรับทัศนคติว่ากีฬาไม่ใช่แค่ในประเทศ ต้องเป็นสากล

- ปรับวิธีการสื่อสารให้ได้ผล

แนวที่ 3ส่วนวิธีสุดท้ายของผม คือ ทฤษฎี 8K’s5K’s

8K’s คือพื้นฐาน

1. Human Capitalทุนมนุษย์(เป็นตัวแม่)

2. Intellectual Capitalทุนทางปัญญา

สิ่งแรกที่ฝึกคือ คิด วิเคราะห์ และมองไปข้างหน้าให้ได้ ปัจจุบันไทยล้มเหลวเพราะว่าไทยคิดแต่ ลอก ลอก ลอก

3. Ethical Capitalทุนทางจริยธรรม

เราไม่ค่อยได้เน้นความถูกต้อง ความดี ความซื่อสัตย์ สังคมยกย่องคนร่ำรวย แต่ถ้าเป็นสังคมที่เจริญแล้วจะ Back to basisอยากให้ไปดูที่สมาคมการกีฬาต่าง ๆ ในเรื่องธรรมาภิบาล ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มากกว่านี้

4. Happiness Capitalทุนแห่งความสุข

การทำงานทุกอย่างในอนาคตต้องมี Passion ว่าชอบหรือไม่

5. Social Capitalทุนทางสังคม

การสร้างเครือข่าย Networking ระหว่างคนกีฬาด้วยกันเอง ตัวละครที่แตกต่างกันเป็น Issue ที่สำคัญมาก ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเครือข่ายที่มาแรงคือเครือข่ายระหว่างประเทศ และเครือข่ายการนำเอาคน Generation ต่าง ๆ มาร่วมมือกันทางการกีฬา

6. Sustainability Capitalทุนแห่งความยั่งยืน

เป็นเป้าหมายและเป็นวิธีการSport tourism , Sport Science ต้องสร้างให้เกิดความยั่งยืน อย่าให้ระยะสั้นทำร้ายระยะยาว

7. Digital Capitalทุนทาง IT

การใช้เทคโนโลยีเป็น

8. Talented Capitalทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ทุนทางอัจฉริยะ

ถาม ตัวอย่างเช่น หมอหรือวิศวะทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จทุกคน

ตอบ หมออาจเห็นตัวใหญ่ เก่ง ทำงานเป็นทีมไม่เป็น

หมอบางส่วนต้องการเงิน จึงควรเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้าง ต้องรู้ชีวิตที่สมดุลเป็นอย่างไร

หมอในปัจจุบันคิดอย่างเดียวคือป่วยแล้วซ่อม แต่หมอยุคใหม่ต้องเน้นการป้องกัน

ถาม ทัศนคติในวงการกีฬามีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง

ตอบ สภาพสังคม สภาพแวดล้อม พ่อแม่ ผู้ปกครองทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ดี กีฬาช่วยให้มองประเทศมากขึ้น

บางคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเพราะอะไร บางครั้งมองว่าโล่อาจไม่สำคัญเท่าข้าว

ดร.จีระ กล่าวว่าสรุปคือ ทำอย่างไรต้องปรับตัวให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เราไม่สามารถดูถูกใคร ทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้

Attitude กับ Mindset

Mindset สำคัญมากกว่า Attitude ตัวอย่างเช่น นักยิงปืนชื่อเอกซ์ มีทัศนคติลบและหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นตลอด ซึ่งถ้าเปลี่ยนทัศนคติในวงการกีฬาให้เป็นบวกได้ จะทำให้ดีขึ้น

5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capitalทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capitalทุนทางความรู้

Innovation Capitalทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capitalทุนทางอารมณ์

CulturalCapitalทุนทางวัฒนธรรม

8K’sคือ พื้นฐาน

 • -ต้องมีจริยธรรม คุณธรรม
 • -ต้องมีปัญญา
 • -ต้องมี Networking
 • และต้องมี Happiness capital ใน Happiness capital พบว่า การจะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีสุขภาพดีและมีการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานหลัก
  • Happiness Capital
  • 1.สุขภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมไม่หักโหม(Healthy)
  • 2.ชอบงานที่ทำ (Passion)

  3.รู้เป้าหมายของงาน (Purpose)

  4.รู้ความหมายของงาน (Meaning)

  5.มีความสามารถที่จะทำให้งานสำเร็จ (Capability)

  6.เรียนรู้จากงานและลูกค้าตลอดเวลา (Learning)

  7.เตรียมตัวให้พร้อม (Prepare)

  8.ทำงานเป็นทีม อย่าทำงานคนเดียว (Teamwork)

  9.ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมงานและลูกทีม (Coaching)

  10.ทำงานที่ท้าทาย (Challenge)

  11.ทำงานที่มีคุณค่า (Enrichment)

  ธุรกิจกีฬาที่มาแรงสุดคือ Healthiness และเรื่อง Sport Science

  ธุรกิจในอนาคตข้างหน้าต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับความสุข คือ Health ต้องมีความสุขจากข้างใน ซึ่งกีฬาช่วยได้กลายเป็น Habit

  ในด้านกีฬา ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มพื้นฐานเท่านั้น กีฬาต่อยอดได้ ต้องรู้ Management Sport Science และไปทำงานเชิงสร้างสรรค์ อย่างเช่น Sport Tourism จะเน้น Creativity + Innovation ตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ ในอนาคตข้างหน้าต้องมีกิจกรรมทางการกีฬาที่คนในโลกอยากดูเรา

  การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มาจากปัจจัย 5 ประการ

  • (1)ครอบครัว
  • (2)โรงเรียน
  • (3)ศาสนา
  • (4)ทุนนิยมที่เน้นเฉพาะเรื่องวัตถุ
  • (5)สื่อ
  • ประเทศไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพลจากตะวันตกเต็มตัว แต่อยากให้ดูความพร้อมของประเทศไทยก่อนที่จะเปิดรับทั้งหมด
  • ยกตัวอย่าง สยามกีฬา รวยเพราะอะไร เพราะการพนันหรือไม่?
  • คำถาม อยากให้คิดว่ากีฬาช่วยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างไร กีฬาจะอยู่ส่วนไหนของครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ทุนนิยม สื่อ
  • กลุ่ม 1
  • ครอบครัว คิดว่าพ่อแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องทำให้สำเร็จไม่ทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆและเมื่อทำอะไรผิดต้องยอมรับให้ได้
  • โรงเรียน ควรให้การศึกษา ให้เด็กรู้จักเคารพกฎ กติกาของ เกมส์การกีฬาต่าง ๆ แล้วสามารถนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ เน้นเรื่องการสร้างความถูกต้องและน้ำใจนักกีฬา ต้องแพ้ให้เป็น
  • ศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่พวกที่หัวรุนแรงบางครั้งอาจจะนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงมากขึ้น ควรใช้กีฬาในการสร้างความร่วมมือกันในอนาคต
  • ทุนนิยม การใช้ Olympics Movement มีเงินควรใช้นำมาช่วยคุณธรรม จริยธรรมการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญ
  • สื่อ มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ เราควรใช้สื่อในการสร้างสรรค์กีฬาอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี
  • กลุ่มที่ 2
  • ครอบครัว – ในเด็กจะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดี เริ่มตั้งแต่ครอบครัว เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พาไปเล่นกีฬา ให้เรียนรู้แพ้ชนะ
  • ดร.จีระ เสนอให้กีฬาดนตรี 30 % เรียนพิเศษ 70%อยากทำ Research ว่าให้สัดส่วนกีฬากับดนตรีกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเรียนพิเศษ
  • โรงเรียน – สอนให้นักกีฬาเล่นกีฬาไม่ใช่แค่รู้แพ้ รู้ชนะ เน้นการเล่นกีฬาอย่างไรให้มีความสุข ให้สนุกและจะรักกีฬา
  • ดร.จีระ – บอกว่าถ้าย้ายกรมพลศึกษาไปอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Cost เป็นเท่าไหร่
  • ศาสนา กับทุนนิยม – ค่อนข้างเชื่อมโยงกัน เล่นกีฬาไม่ใช่เพื่อเงิน เพื่อสิ่งตอบแทน แต่ให้เล่นเพื่อสุขภาพ เพื่อสปิริต
  • สื่อ- อยากให้สอนสปิริตของแต่ละกีฬาให้แตกต่างกันที่กีฬาแต่ละประเภทจะโชว์สปิริตออกมา
  • ดร.จีระ เสนอว่าให้นำนักข่าวมาฟังสัมมนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
  • สรุป ที่เน้นวันนี้อยากให้นักเรียนปริญญาเอกได้เห็น Area ของ Human Capital หลากหลาย มี Upside ไปสู่ธุรกิจ ความมั่นคงอย่างมหาศาล
  • กีฬาคือเครื่องมือมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น Sports Science แต่มี อย่างเดียวก็ไม่ครบ อย่าเรียนแบบ Silo Base
  • การบ้าน
  • 1. ทุนมนุษย์กับกีฬากับเศรษฐกิจและธุรกิจในอาเซียนเกี่ยวกันอย่างไร เสนอมา 1 โครงการ
  • 2. Sport , Human Capital ไปรองรับวัฒนธรรมและสังคม เสนอมา 1 โครงการ
  • 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ลดปัญหาคอรัปชั่น สร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ คิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่อยากนำเสนอ

สรุปการบรรยาย โดย ทีมงานวิชาการ Chira Academy

หัวข้อ 8K’s and Human Capital for ASEAN community : Sport Tourism

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกริ่นนำ

ดร.จีระ ได้ใช้ประสบการณ์ในการสะสมความรู้ สู่การสร้าง Human Capital

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่อยากได้จากการเรียนรู้ ด้าน HR

คุณนิพิฐพงษ์ มาลาหอม

เหตุผลที่เรียนปริญญาเอกเพราะต้องการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในด้าน Sport Management

สิ่งที่อยากได้ เพราะอยากเรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้สูงสุดของเขา

งานวิจัย สนใจเกี่ยวกับด้านการตลาด หรือ Sports Marketing

ดร.จีระ เสริมว่า Life cycle of Human Capital มนุษย์ต้องตั้งครรภ์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

การคิดเชิงสร้างสรรค์

คุณขจรเกียรติ ขุนชิต

ต้องการพัฒนา Human พัฒนาตั้งแต่เด็กหรือเยาวชน

งานวิจัยอยากทำเรื่อง ทำฟุตบอลนักเรียน มา Link กับ Academy ของเยาวชน

ดร.จีระ เสนอว่า ต้อง Question ด้วยว่าทำเพื่ออะไร

คุณสารัช ดีงาม

สิ่งที่อยากได้ เนื่องจากทำงานเป็นอาจารย์ อยากได้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร สร้างคน สร้างมนุษย์ให้ไปต่อยอดได้

ดร.จีระ เสริมว่า

Human Resource , Human Capital คือการลงทุน ถ้าเด็กอ่อนแอ เป็นผู้ใหญ่ก็อ่อนแอ

คุณมังกร ธนสารศิลป์

การเรียนปริญญาเอกเพราะอยากรู้แล้วสามารถไปช่วยในการทำงานของสภาที่ปรึกษาของรัฐบาล

งานวิจัยอยากทำเกี่ยวกับ Model ผู้สูงอายุ

HR Architecture เป็นส่วนหนึ่งของ HRD

- เริ่มจากการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด ต้องมีสุขภาพดี โภชนาการดี

- การพัฒนาคนอย่ามองแคบ ๆ มีครอบครัว วัด สื่อ คนไทยยังไม่ได้มองว่า Sport กับ Health เป็น- การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานมากที่สุด

- ถ้ามีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง

- ดังนั้น การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สังคมมนุษย์ด้วย

คุณจตุพรบรรเริงเสนาะ

ยังคงสนใจทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Sport Tourism

คุณภัทราวดี เสารอง

ที่สนใจคือ Business Model ของกีฬาชายหาด แต่ปัญหาคือแหล่งข้อมูลไม่ค่อยให้ข้อมูล ตอนเริ่มต้นไปคุยกับสมาคมฟุตบอลก่อน แต่ไม่ค่อยอยู่เมืองไทย

อยากฟังเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน โค้ช

ดร.จีระ เสริมว่าจะทำอย่างไรที่จะนำเอาความหลากหลายของส่วนต่าง ๆ มาเป็นมูลค่าเพิ่ม

ดร.จีระ เสริมเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ว่า

1. Thesis ต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเรา ต้องตั้งหัวข้อที่น่าสนใจ

2. การเก็บข้อมูลต้องแน่ใจว่าไม่ Open end มากเกินไป ต้อง Manageable ให้ได้

3. เราต้องเป็นคนรู้หัวข้อวิทยานิพนธ์มากที่สุดในเรื่องนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เริ่มจากปลูก – ต้องสร้างขึ้นมาก่อน

สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการคน ๆ นั้น เรียกว่า Motivation หรือ Harvest เช่นมีข้าวดี
จะรู้ได้อย่างไรว่าเก็บเกี่ยวดี ต้องใส่ปุ๋ย ใส่น้ำ น้ำท่วมก็แก้ปัญหา น้ำแล้งก็แก้ปัญหา สรุปคือ มนุษย์ต้องมีความสามารถก่อน และความสามารถนั้นได้ใช้อย่างเต็มที่หรือไม่

มนุษย์เราสิ่งสำคัญที่สุดคือ มนุษย์เป็นคนที่ดีได้เลวได้ ขยันได้ขี้เกียจได้ ขึ้นได้ลงได้ และในเรื่องกีฬาทำไมเรายังไม่สามารถขึ้นไปเหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้เนื่องจากเราไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนไปแท้จริง

คุณนันท์ธิยา วิสุทธิภักดี

สนใจวิทยานิพนธ์ เขียนเรื่อง Sport Club Business

ดร.จีระ เสริมว่าอยากให้มีตัวละคร

1. ข้าราชการ คนในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กกท.

2. ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ.

3. นักวิชาการ

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักธุรกิจ นักกีฬา

ซึ่งตัวละครทั้ง 4 ต้องร่วมพัฒนาในวงการกีฬามากขึ้น

คุณชนัญดา

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬามวย สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจค่ายมวยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Mr.Fong Wan Hor

อยากเรียนในประเทศไทยเพราะอยากรู้มุมมองในประเทศไทย

อยากทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Governance in International Sport

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

การรองรับทุนมนุษย์ การกีฬา เตรียมการเข้าสู่ ASEAN แบ่งเป็น 3 แท่ง

ในด้านกีฬา ด้าน Human Resource นั้น กีฬาจะอยู่ใน 3 มิติของอาเซียน

 • 1. เศรษฐกิจ และการค้า การลงทุน - ในอนาคตน่าจะพัฒนาธุรกิจ การกีฬาด้วย
 • 2. สังคมและวัฒนธรรม – เช่น กีฬาพื้นบ้าน การพัฒนาเยาวชน สุขภาพ ความสามัคคี การทูตกับกีฬา การศึกษากับกีฬา
 • 3. ความมั่นคงทางการเมือง – ความร่วมมือทางการเมือง การทูตภาคประชาชน การสร้างความไว้ใจระหว่างประเทศ ต้องพัฒนาตั้งแต่นักการเมือง ข้าราชการ บุคคลากรรองรับอาเซียน
 • สำหรับประเทศไทย กกท.ต้องพัฒนาคนอย่างบ้าคลั่ง คนที่ทำงานในสมาคม ถ้าเราสามารถ Brief ผู้จัดการหรือผู้บริหารให้เข้าใจจะดีขึ้น
 • สังคมผู้สูงอายุจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตลอดเวลา กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะเอาคนอื่น ๆ นอกการกีฬาเข้ามาด้วย
 • เสนอว่า วิทยานิพนธ์ควรมีการทำเรื่องมองกีฬาในแง่การพัฒนาสังคม
 • ในทางกีฬาประเทศไทยคนเป็นมิตรกับเอเชียแต่ก็อยากเป็นมิตรกับอัฟริกาด้วยเช่นกัน
 • 3 V

V 1- Value Added เพิ่มมูลค่า ทำให้แต่ละคนมีศักยภาพสูงขึ้น เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

V 2- Value Creation มีความคิดสร้างสรรค์ ทำ Project ใหม่ ๆ ในด้านกีฬา อาจเริ่มจากศูนย์

V 3 - Value Diversity ร่วมมือกีฬากับ Asean อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการร่วมมือจากความหลากหลาย

ดร.จีระ ได้เสนอมา โดยทำ 3 แนว

แนวที่ 1 เป็นแนวที่จำเป็นที่สุด คือ การสื่อสาร โดยเฉพาะ ภาษา ซึ่งจะต้องจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษา ASEAN และนำเอา Social Media มาช่วย

แนวที่ 2 ข้อสรุปวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรองรับ Asean

- ปรับเป็นมืออาชีพ

- ปรับทัศนคติว่ากีฬาไม่ใช่แค่ในประเทศ ต้องเป็นสากล

- ปรับวิธีการสื่อสารให้ได้ผล

แนวที่ 3ส่วนวิธีสุดท้ายของผม คือ ทฤษฎี 8K’s5K’s

8K’s คือพื้นฐาน

1. Human Capitalทุนมนุษย์(เป็นตัวแม่)

2. Intellectual Capitalทุนทางปัญญา

สิ่งแรกที่ฝึกคือ คิด วิเคราะห์ และมองไปข้างหน้าให้ได้ ปัจจุบันไทยล้มเหลวเพราะว่าไทยคิดแต่ ลอก ลอก ลอก

3. Ethical Capitalทุนทางจริยธรรม

เราไม่ค่อยได้เน้นความถูกต้อง ความดี ความซื่อสัตย์ สังคมยกย่องคนร่ำรวย แต่ถ้าเป็นสังคมที่เจริญแล้วจะ Back to basisอยากให้ไปดูที่สมาคมการกีฬาต่าง ๆ ในเรื่องธรรมาภิบาล ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มากกว่านี้

4. Happiness Capitalทุนแห่งความสุข

การทำงานทุกอย่างในอนาคตต้องมี Passion ว่าชอบหรือไม่

5. Social Capitalทุนทางสังคม

การสร้างเครือข่าย Networking ระหว่างคนกีฬาด้วยกันเอง ตัวละครที่แตกต่างกันเป็น Issue ที่สำคัญมาก ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเครือข่ายที่มาแรงคือเครือข่ายระหว่างประเทศ และเครือข่ายการนำเอาคน Generation ต่าง ๆ มาร่วมมือกันทางการกีฬา

6. Sustainability Capitalทุนแห่งความยั่งยืน

เป็นเป้าหมายและเป็นวิธีการSport tourism , Sport Science ต้องสร้างให้เกิดความยั่งยืน อย่าให้ระยะสั้นทำร้ายระยะยาว

7. Digital Capitalทุนทาง IT

การใช้เทคโนโลยีเป็น

8. Talented Capitalทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ทุนทางอัจฉริยะ

ถาม ตัวอย่างเช่น หมอหรือวิศวะทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จทุกคน

ตอบ หมออาจเห็นตัวใหญ่ เก่ง ทำงานเป็นทีมไม่เป็น

หมอบางส่วนต้องการเงิน จึงควรเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้าง ต้องรู้ชีวิตที่สมดุลเป็นอย่างไร

หมอในปัจจุบันคิดอย่างเดียวคือป่วยแล้วซ่อม แต่หมอยุคใหม่ต้องเน้นการป้องกัน

ถาม ทัศนคติในวงการกีฬามีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง

ตอบ สภาพสังคม สภาพแวดล้อม พ่อแม่ ผู้ปกครองทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ดี กีฬาช่วยให้มองประเทศมากขึ้น

บางคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเพราะอะไร บางครั้งมองว่าโล่อาจไม่สำคัญเท่าข้าว

ดร.จีระ กล่าวว่าสรุปคือ ทำอย่างไรต้องปรับตัวให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เราไม่สามารถดูถูกใคร ทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้

Attitude กับ Mindset

Mindset สำคัญมากกว่า Attitude ตัวอย่างเช่น นักยิงปืนชื่อเอกซ์ มีทัศนคติลบและหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นตลอด ซึ่งถ้าเปลี่ยนทัศนคติในวงการกีฬาให้เป็นบวกได้ จะทำให้ดีขึ้น

5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capitalทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capitalทุนทางความรู้

Innovation Capitalทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capitalทุนทางอารมณ์

CulturalCapitalทุนทางวัฒนธรรม

8K’sคือ พื้นฐาน

 • -ต้องมีจริยธรรม คุณธรรม
 • -ต้องมีปัญญา
 • -ต้องมี Networking
 • และต้องมี Happiness capital ใน Happiness capital พบว่า การจะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีสุขภาพดีและมีการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานหลัก
  • Happiness Capital
  • 1.สุขภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมไม่หักโหม(Healthy)
  • 2.ชอบงานที่ทำ (Passion)

  3.รู้เป้าหมายของงาน (Purpose)

  4.รู้ความหมายของงาน (Meaning)

  5.มีความสามารถที่จะทำให้งานสำเร็จ (Capability)

  6.เรียนรู้จากงานและลูกค้าตลอดเวลา (Learning)

  7.เตรียมตัวให้พร้อม (Prepare)

  8.ทำงานเป็นทีม อย่าทำงานคนเดียว (Teamwork)

  9.ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมงานและลูกทีม (Coaching)

  10.ทำงานที่ท้าทาย (Challenge)

  11.ทำงานที่มีคุณค่า (Enrichment)

  ธุรกิจกีฬาที่มาแรงสุดคือ Healthiness และเรื่อง Sport Science

  ธุรกิจในอนาคตข้างหน้าต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับความสุข คือ Health ต้องมีความสุขจากข้างใน ซึ่งกีฬาช่วยได้กลายเป็น Habit

  ในด้านกีฬา ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มพื้นฐานเท่านั้น กีฬาต่อยอดได้ ต้องรู้ Management Sport Science และไปทำงานเชิงสร้างสรรค์ อย่างเช่น Sport Tourism จะเน้น Creativity + Innovation ตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ ในอนาคตข้างหน้าต้องมีกิจกรรมทางการกีฬาที่คนในโลกอยากดูเรา

  การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มาจากปัจจัย 5 ประการ

  • (1)ครอบครัว
  • (2)โรงเรียน
  • (3)ศาสนา
  • (4)ทุนนิยมที่เน้นเฉพาะเรื่องวัตถุ
  • (5)สื่อ
  • ประเทศไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพลจากตะวันตกเต็มตัว แต่อยากให้ดูความพร้อมของประเทศไทยก่อนที่จะเปิดรับทั้งหมด
  • ยกตัวอย่าง สยามกีฬา รวยเพราะอะไร เพราะการพนันหรือไม่?
  • คำถาม อยากให้คิดว่ากีฬาช่วยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างไร กีฬาจะอยู่ส่วนไหนของครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ทุนนิยม สื่อ
  • กลุ่ม 1
  • ครอบครัว คิดว่าพ่อแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องทำให้สำเร็จไม่ทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆและเมื่อทำอะไรผิดต้องยอมรับให้ได้
  • โรงเรียน ควรให้การศึกษา ให้เด็กรู้จักเคารพกฎ กติกาของ เกมส์การกีฬาต่าง ๆ แล้วสามารถนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ เน้นเรื่องการสร้างความถูกต้องและน้ำใจนักกีฬา ต้องแพ้ให้เป็น
  • ศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่พวกที่หัวรุนแรงบางครั้งอาจจะนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงมากขึ้น ควรใช้กีฬาในการสร้างความร่วมมือกันในอนาคต
  • ทุนนิยม การใช้ Olympics Movement มีเงินควรใช้นำมาช่วยคุณธรรม จริยธรรมการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญ
  • สื่อ มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ เราควรใช้สื่อในการสร้างสรรค์กีฬาอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี
  • กลุ่มที่ 2
  • ครอบครัว – ในเด็กจะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดี เริ่มตั้งแต่ครอบครัว เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พาไปเล่นกีฬา ให้เรียนรู้แพ้ชนะ
  • ดร.จีระ เสนอให้กีฬาดนตรี 30 % เรียนพิเศษ 70%อยากทำ Research ว่าให้สัดส่วนกีฬากับดนตรีกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเรียนพิเศษ
  • โรงเรียน – สอนให้นักกีฬาเล่นกีฬาไม่ใช่แค่รู้แพ้ รู้ชนะ เน้นการเล่นกีฬาอย่างไรให้มีความสุข ให้สนุกและจะรักกีฬา
  • ดร.จีระ – บอกว่าถ้าย้ายกรมพลศึกษาไปอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Cost เป็นเท่าไหร่
  • ศาสนา กับทุนนิยม – ค่อนข้างเชื่อมโยงกัน เล่นกีฬาไม่ใช่เพื่อเงิน เพื่อสิ่งตอบแทน แต่ให้เล่นเพื่อสุขภาพ เพื่อสปิริต
  • สื่อ- อยากให้สอนสปิริตของแต่ละกีฬาให้แตกต่างกันที่กีฬาแต่ละประเภทจะโชว์สปิริตออกมา
  • ดร.จีระ เสนอว่าให้นำนักข่าวมาฟังสัมมนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
  • สรุป ที่เน้นวันนี้อยากให้นักเรียนปริญญาเอกได้เห็น Area ของ Human Capital หลากหลาย มี Upside ไปสู่ธุรกิจ ความมั่นคงอย่างมหาศาล
  • กีฬาคือเครื่องมือมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น Sports Science แต่มี อย่างเดียวก็ไม่ครบ อย่าเรียนแบบ Silo Base
  • การบ้าน
  • 1. ทุนมนุษย์กับกีฬากับเศรษฐกิจและธุรกิจในอาเซียนเกี่ยวกันอย่างไร เสนอมา 1 โครงการ
  • 2. Sport , Human Capital ไปรองรับวัฒนธรรมและสังคม เสนอมา 1 โครงการ
  • 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ลดปัญหาคอรัปชั่น สร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ คิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่อยากนำเสนอ
Dr.Chai Nimakorn
IP: xxx.97.61.94
เขียนเมื่อ 

1st issue:How are Human capital, Sport, Economics, Businessin ASEAN related?

In the modern days, Professional Sport is considered as Entertainment Business which can create enormous economic impacts, especially in the US, and Europe, for example, the NFL, NBA, English Premier League, etc.In Thailand, the Thai Premier League, Volleyball Thailand League.In order to run professional sport league successfully, The players, coaches, sport personnel must be act and behave professionally, to performance well,make them happy andsatisfied or do beyond the audiences’expectation, in order to get them wow experiences.These people must be taught and train and perform excellently according to the 8Ks and 5 Ks principles

Provide a project:

The Volleyball Association, has been working hard in train the athletes to performance from local to national levels, in the first ten years, and train them internationally through international competition in the second ten years.In the past 15 years the coaches has been upgrade through the training organized by FIVB Development Center by the International reknown coaches sent by the FIVB. In order to reach the next level of professional Volleyball and run them as professional business. The Volleyball Association of Thailand has registered a new business entity called Thai Volleyball Company Limited with the mission to transform the Volleyball operation into professional business operation, with the business in servicing audience as consumers of the games. Providing comforts, safety, happiness in exchange for revenues for the business and personnels.

As for the future of the league, after success in Thailand, This Volleyball Thailand League can be extended into ASEAN. By that time, we must prepare the operation team with current experiences, mindset and attitude that will be able to speak English or the regional language, and perform at the international standard.

2th issue. Sports, Human Capital, in support of Culture and society?

Currently Sport Science has been focused for elite sport players, in facts, such science can be applied to the public for the sense of well being and healthy lifestyle, as the ministry of health usually announced to the public a campaign to exercise daily for 30 minutes, 3 days a week, to keep fit, healthy, and longevity.

It is a pity that the Physical Education Department has been separated from the Ministry of Education, and the Physical activities has been reduced to very minimal, and proper physical culture, lifestyle has not been emphasized from the childhood.In fact, the physical activities of the children if are correctly trained will help the proper growth of the body and the sports and exercise is important activities to train them their mind and spirit of living with others, working with others as a team in team spirit.This lifestyle can stick for the lifestyle.

Another issue is that the Physical Education teachers are limited and defocused by using other unspecialized teacher in teaching PE class who may not know the essence of the PE subject.

Provide a project:

Therefore, Public health and well being is a issues that must be considered to place the importance for PE classes, hours, and personnel in charge at schools and university.And to make it worthwhile, the PE teachers must be trained in more diversed subjects to make themselves worth hiring at their work place, not just do sport training but to equipment with team building activities (creating harmony, team work) which is important for both schools and companies or even the governmental units.

3th issue:In creation and of the international relationship, reducing the corruption, and maintain international securities in the region.

In order to reduce corruptions and strengthen national or international security among government units and among countries.There must be a strong policy and punishment for the cases that offences in corruption and national or regional securities.A part of all measures to create bonding of people and agencies, and cooperation among them who involved in those matters mentioned, Sport activities such as friendly golf, tennis and football event, are frequently used to fasten relationships among the agencies domestically, regionally, and internationally.

On the other sides of the story, if the family values are well planted from childhood, from schools teachers and parents, with positive religions’ and sporting spirit then,reinforced by parents and teachers’ role model, less corruption and national securities will happen in a country and neighboring countries.

Sporting spirit in a Thai song “Kraow keela” teaching the athletes to be selfless, work for the team, respect opponent, do the best, be positive, do not take advantage, be in high spirit when loose, do not insult opponents when win, forgive if mistreated. Etc”

Project: This traditional sport value should be promoted and the people in sports should demonstrate themselves as good examples for others and avoid gambling in sports with high punishment.To call back “the sense of responsibility to the nation and human being”