วันนี้ขอแสดงความยินดีกับ สุพรรณ เกษมสวัสดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง ความสามารถหลักของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เธอคือมหาบัณฑิตคนล่าสุดของกศน.แปดริ้ว ที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาหน่วยงานของเราสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป