ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เรื่องยกเลกการเก็บเงินค่าบริการ 30 บาท

.................................................

          ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 14/2549 วันที่ 30 ตุลาคม 2549 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ให้ยกเลิกการเก็บเงินค่าบริการ 30 บาท สำหรับบุคคลที่ต้องจ่ายเงินค่าบริการ 30 บาทในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการนั้น

          เพื่อให้บุคคลที่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาท  สามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างทั่วถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จึงขอประกาศให้ทุกหน่วยบริการยกเลิกการเก็บเงินค่าบริการ  30  บาท จากผู้ใช้บริการในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือผู้ถือบัตรทองทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549