โครงการคลินิกเทคโนโลยีย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินงาน ก็เปลี่ยนผู้บริหารไปหลายรอบ แต่ยังดีที่นโยบายยังเหมือนเดิม  ปี 50 นี้มีจำนวนโครงการที่ส่งเข้าร่วมโครงการหลานร้อยโครงการ คงต้องใช้เวลาในการพิจารณา แต่มีประเด็นที่น่าสังเกตุคือ

1. โครงการที่ส่งเข้ามามีความเกี่ยวกับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร  หากตั้งคำถามว่าโครงการที่ส่งเข้ามามีส่วนไหนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงไหน

2. เกณฑ์การพิจารณาโครงการ ทำอย่างไรให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของคลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชนได้

3. ความเข้มแข็งของเครือข่ายเริ่มลดน้อยถอยลงหรือยัง  เนื่องจากเน้นปริมาณมากเกินไปหรือเปล่า

การบริหารจัดการโครงการมีปัญหา แต่ไม่มีใครลงมาแก้ไข