เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มขฬ ได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯใช้เงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งจัดสรรไว้ในการจัดขบวนร่วมงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อนำไปบริจาคให้สภากาชาดไทยในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยแทนเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท ที่ประชุมอนุมัติเรียบร้อย นอกจากนี้ บุคลากรในคณะฯยังได้ร่วมบริจาคเงินสมสบด้วย นับว่าเป็นกุศล เนื่องจากในปีนี้ นำท่วมหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องลำบากกันมาก