• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

คณะวิทย์ ม.อ.เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. "ตอนที่ 4"ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ(2)

  “ประเด็นที่อยากฝากคือ ในการมาประเมินครั้งนี้ กรรมการฯ คงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยเราจะใช้ประโยชน์จากการประเมินรอบนี้ ขับเคลื่อนอนาคตของ ม.อ. เราอย่างไร  

                  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 สำนักประกันคุณภาพ ได้เชิญประชุมผู้แทนบริหารงานด้านคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสอง จากสมศ.ซึ่งประเด็นสำคัญ ๆ ในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

               Ø     รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการที่ตัวแทนผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยและตัวแทนกลุ่มสาขา เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมิน

                    ในวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น มีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในหลายประเด็น ในที่นี้ จะนำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในภาพรวม/เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิทยาศาสตร์  ในประเด็นดังต่อไปนี้

                 1.       ให้คณะดำเนินการปรับเป้าหมายของปี 2548 ให้มีความท้าทายและไม่ควรอิงเกณฑ์ สมศ.โดยทุกตัวบ่งชี้จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนชัดเจนว่า เป้าหมายอิงอะไร ซึ่งมีหลัก ๆ อยู่ 5 ข้อ คือ

              (1)     การกำหนดเป้าหมายโดยอ้างอิงตามข้อตกลงกับ ก.พ.ร.

             (2)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตาม KPIs 

            (3)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2547

            (4)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

           (5)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามเหตุผลที่เหมาะสมของแต่ละตัวบ่งชี้

โดยในประเด็นดังกล่าว ทางคณะฯ ได้มีการปรับแก้เป้าหมายในบางตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว

           2.   ให้คณะดำเนินการปรับแก้ผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็น 100 % เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนได้จะต้องได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยู่แล้ว

          3.   ให้คณะดำเนินการปรับแก้ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เป็นระดับ 4  เนื่องจากมีหลักฐานแสดงว่าได้มีกระบวนการทำโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณ

          4.  หลักฐานสนับสนุนของทุกตัวบ่งชี้ต้องครบถ้วน และสิ่งที่กรรมการเน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะฯ จะต้องหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้

         (1)   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งหลักฐานที่แนบประกอบอาจเป็น สำเนาหน้าแรกของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ หรือสำเนาหน้าแรกของ Proceeding ที่นำเสนอในที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

             (2) ตัวบ่งชี้ 2.6  บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ขอให้คณะฯ เตรียมหลักฐานจำนวนผลงานและรายละเอียดผลงานที่ได้รับการอ้างอิง

           (3)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ขอให้จัดเตรียมเอกสารสิทธิบัตรที่จด ไว้ด้วย

          5.  กรรมการขอปรับโปรแกรมการตรวจเยี่ยมใน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 10.00 น. จากเดิม อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บรรยายสรุปเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน โดยกรรมการขอเพิ่มเติมให้ตัวแทนกลุ่มสาขานำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขา กลุ่มละ 10 นาที โดยทางมหาวิทยาลัยจะปรับเวลาให้เหมาะสมและประสานไปยังคณะกรรมการประเมินต่อไป

             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น ทางคณะกรรมการประเมินฯ ยอมรับในข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยและตัวแทนกลุ่มสาขา นำเสนอ ดังนั้น เวลากรรมการประเมินฯ มาตรวจเยี่ยม จะไม่มีการสอบถามถึงประเด็นของตัวเลขหรือข้อมูลดังกล่าวอีก เนื่องจากได้มีการตรวจสอบตัวเลขแล้วในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังขอให้หน่วยงานเตรียมการดังนี้

                 ·        ในการตรวจเยี่ยม จะเน้นตรวจเยี่ยมสภาพจริง เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศการเรียนการสอน การไปรับทราบข้อมูลจากหน่วยงาน /Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะสุ่มตรวจสอบข้อมูลในบางตัวที่ กรรมการสนใจ ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม เนื่องจาก กรรมการอาจไปสุ่มตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า ดังนั้น คณะฯ ควรมีการสื่อสารข้อมูลพื้นฐานให้บุคลากร และนักศึกษา ทราบด้วย

           ·        จากผลการประเมินที่รายงานใน SAR สิ่งที่กรรมการอยากเห็นคือ ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ทางคณะฯ มีแนวทาง/วิธีการอย่างไร เพื่อให้จุดอ่อนเหล่านั้นหมดไป และประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ทางคณะฯ มีแนวทาง/วิธีการอย่างไร เพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งนั้นให้ดียิ่งขึ้นไป และคณะฯ ได้มีแนวทางในการเชื่อมโยงผลการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของประเทศ

           ·        สิ่งที่คณะกรรมการประเมินฯ อยากเห็นคือ คณะฯ ได้ใช้กลไกการประกันคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานองค์กร มิใช่ ทำเพื่อรับการประเมินจาก สมศ .

           ·        ในการนำเสนอ powerpoint คณะฯ ควรนำเสนอให้กรรมการเห็นถึงประเด็นสำคัญ ๆ หลักดังต่อไปนี้

               -   ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

              -       ข้อมูลชุดที่ ผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ควรนำเสนอให้กรรมการเห็นถึงสาขาที่เป็นจุดเด่น และสาขาที่เป็นจุดอ่อน./Best Practices หรือนวัตกรรมเด่น/แนวทางการพัฒนาในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน

              -    ข้อมูลชุดที่   แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

. ทั้งนี้ สำนักประกันได้ทำ template ให้คณะ/หน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบไว้แล้ว  ทั้งนี้หากคณะฯ มีผลิตภัณฑ์/นวัตรกรรมเด่นที่คิดค้นโดยคณะฯ ควรนำมาแสดงให้กรรมการเห็นด้วย

              นอกจากนี้ท่านอธิการบดี ยังได้ฝากประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประเด็นที่อยากฝากคือ ในการมาประเมินครั้งนี้ กรรมการฯ คงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยเราจะใช้ประโยชน์จากการประเมินรอบนี้ ขับเคลื่อนอนาคตของ ม.อ. เราเพื่อให้พัฒนาได้เร็วขึ้น ได้อย่างไร ดังนั้น ทีมประเมินฯ จะมองในเชิงระบบ ว่า ระบบจะสร้างพลังให้กับอนาคตได้อย่างไร ดังนั้น อาจมีบางจุดที่เรามองไม่เห็น แต่กรรมการอาจมองเห็นบางจุด ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เรานำมาปรับแต่งได้พอสมควร และในการประเมินครั้งนี้ จะต้องมีการเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่น แน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 56856
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 7
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (7)

เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับคนทำงานที่วุ่นๆ แต่ยังสามารถสร้างสรรค์แหล่งความรู้ได้  หลายๆ คนในม.อ.ก็ ทำแล้วแต่ไม่ pr  ก็ไม่มีใครรู้นะคะ    กะว่าจะทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำซะทีค่ะ
 ทำแต่เฉพาะของหน่วยงานเท่านั้น ทั้งๆ ที่รู้จัก Gotoknow มาก่อนหน้าแล้ว

 อยากฝากประเด็นเล็กๆ ที่ไม่เล็ก  คำว่า มอ. ที่ถูกจริงๆ คือ ม.อ. นะคะ  มั่นใจได้เลยค่ะ    สำหรับมอ.วิทยานุสรณ์คงต้องยกให้ เพราะเป็นคำเฉพาะไปแล้ว

ขอบคุณ คนคุณภาพอย่างพี่ที่ช่วยให้ ม.อ. มีความน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

:)

^_^...เป็นการสรุปจากการประชุมซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ได้มากเลยค่ะ ขอขอบคุณแทนตัวเองและคนอื่นๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นการตั้งป้อมเพื่อเตรียมตั้งรับ...ได้อย่างดีทีเดียว...^_^

คุณศศิธร/คุณสิริกาญจน์

  • ยินดีค่ะ คน QA เรา มีข้อมูลอะไร ก็ร่วมแชร์กันอยู่แล้ว จริงไหมค่ะ เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ีทำให้ระบบการประกันคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงาน กันเถอะคะ  ถึุงงานจะหนักแค่ไหน แต่ถ้าทุกคนทำงานด้วยการแบ่งปันกัน มีอะไรก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทนที่จะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในทุกเรื่อง เมื่อใครรู้อะไร ก็นำมาแบ่งปันกัน คนอื่นได้นำไปต่อยอดความรู้ให้เกิดกับองค์กรได้   
  • สงสารคนทำข้อมูลนะครับ
  • ตัวบ่งชี้ มาตรฐานเต็มไปหมดเลย
  • ขอบคุณมากครับผม

สาวๆ มอ.มาอยู่กันที่นี่เองทั้งคุณศศิธร/คุณสิริกาญจน์ รีบผลิตบันทึกออกมาเร็ว....มีแรงเชียร์อยู่ข้างหลัง ..... เชียร์ข้ามมหาวิทยาลัยก็มี นะคะอย่างคุณขจิตนี่ไง.....ลืมทักทายเจ้าของบ้านตามมาอ่านค่ะคุณรัตติยา แต่ความรู้งานประกันฯเท่าหางอึ่งของดิฉันทำให้ comment ไม่ถูกค่ะ

  • มาเชียร์ด้วยคน
  • เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้
  • สบายดีไหมครับ
cheer ครับ ขอเชียร์ด้วยคน