คณะวิทย์ ม.อ.เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. "ตอนที่ 4"ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ(2)

“ประเด็นที่อยากฝากคือ ในการมาประเมินครั้งนี้ กรรมการฯ คงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยเราจะใช้ประโยชน์จากการประเมินรอบนี้ ขับเคลื่อนอนาคตของ ม.อ. เราอย่างไร

                  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 สำนักประกันคุณภาพ ได้เชิญประชุมผู้แทนบริหารงานด้านคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสอง จากสมศ.ซึ่งประเด็นสำคัญ ๆ ในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

               Ø     รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการที่ตัวแทนผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยและตัวแทนกลุ่มสาขา เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมิน

                    ในวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น มีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมในหลายประเด็น ในที่นี้ จะนำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในภาพรวม/เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิทยาศาสตร์  ในประเด็นดังต่อไปนี้

                 1.       ให้คณะดำเนินการปรับเป้าหมายของปี 2548 ให้มีความท้าทายและไม่ควรอิงเกณฑ์ สมศ.โดยทุกตัวบ่งชี้จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนชัดเจนว่า เป้าหมายอิงอะไร ซึ่งมีหลัก ๆ อยู่ 5 ข้อ คือ

              (1)     การกำหนดเป้าหมายโดยอ้างอิงตามข้อตกลงกับ ก.พ.ร.

             (2)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตาม KPIs 

            (3)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2547

            (4)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

           (5)     การกำหนดเป้าหมายโดยอิงตามเหตุผลที่เหมาะสมของแต่ละตัวบ่งชี้

โดยในประเด็นดังกล่าว ทางคณะฯ ได้มีการปรับแก้เป้าหมายในบางตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว

           2.   ให้คณะดำเนินการปรับแก้ผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็น 100 % เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนได้จะต้องได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยู่แล้ว

          3.   ให้คณะดำเนินการปรับแก้ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เป็นระดับ 4  เนื่องจากมีหลักฐานแสดงว่าได้มีกระบวนการทำโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณ

          4.  หลักฐานสนับสนุนของทุกตัวบ่งชี้ต้องครบถ้วน และสิ่งที่กรรมการเน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะฯ จะต้องหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้

         (1)   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งหลักฐานที่แนบประกอบอาจเป็น สำเนาหน้าแรกของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ หรือสำเนาหน้าแรกของ Proceeding ที่นำเสนอในที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

             (2) ตัวบ่งชี้ 2.6  บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ขอให้คณะฯ เตรียมหลักฐานจำนวนผลงานและรายละเอียดผลงานที่ได้รับการอ้างอิง

           (3)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ขอให้จัดเตรียมเอกสารสิทธิบัตรที่จด ไว้ด้วย

          5.  กรรมการขอปรับโปรแกรมการตรวจเยี่ยมใน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 10.00 น. จากเดิม อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บรรยายสรุปเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน โดยกรรมการขอเพิ่มเติมให้ตัวแทนกลุ่มสาขานำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขา กลุ่มละ 10 นาที โดยทางมหาวิทยาลัยจะปรับเวลาให้เหมาะสมและประสานไปยังคณะกรรมการประเมินต่อไป

             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น ทางคณะกรรมการประเมินฯ ยอมรับในข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยและตัวแทนกลุ่มสาขา นำเสนอ ดังนั้น เวลากรรมการประเมินฯ มาตรวจเยี่ยม จะไม่มีการสอบถามถึงประเด็นของตัวเลขหรือข้อมูลดังกล่าวอีก เนื่องจากได้มีการตรวจสอบตัวเลขแล้วในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังขอให้หน่วยงานเตรียมการดังนี้

                 ·        ในการตรวจเยี่ยม จะเน้นตรวจเยี่ยมสภาพจริง เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศการเรียนการสอน การไปรับทราบข้อมูลจากหน่วยงาน /Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะสุ่มตรวจสอบข้อมูลในบางตัวที่ กรรมการสนใจ ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม เนื่องจาก กรรมการอาจไปสุ่มตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า ดังนั้น คณะฯ ควรมีการสื่อสารข้อมูลพื้นฐานให้บุคลากร และนักศึกษา ทราบด้วย

           ·        จากผลการประเมินที่รายงานใน SAR สิ่งที่กรรมการอยากเห็นคือ ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ทางคณะฯ มีแนวทาง/วิธีการอย่างไร เพื่อให้จุดอ่อนเหล่านั้นหมดไป และประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ทางคณะฯ มีแนวทาง/วิธีการอย่างไร เพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งนั้นให้ดียิ่งขึ้นไป และคณะฯ ได้มีแนวทางในการเชื่อมโยงผลการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของประเทศ

           ·        สิ่งที่คณะกรรมการประเมินฯ อยากเห็นคือ คณะฯ ได้ใช้กลไกการประกันคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานองค์กร มิใช่ ทำเพื่อรับการประเมินจาก สมศ .

           ·        ในการนำเสนอ powerpoint คณะฯ ควรนำเสนอให้กรรมการเห็นถึงประเด็นสำคัญ ๆ หลักดังต่อไปนี้

               -   ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

              -       ข้อมูลชุดที่ ผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ควรนำเสนอให้กรรมการเห็นถึงสาขาที่เป็นจุดเด่น และสาขาที่เป็นจุดอ่อน./Best Practices หรือนวัตกรรมเด่น/แนวทางการพัฒนาในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน

              -    ข้อมูลชุดที่   แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

. ทั้งนี้ สำนักประกันได้ทำ template ให้คณะ/หน่วยงาน ใช้เป็นต้นแบบไว้แล้ว  ทั้งนี้หากคณะฯ มีผลิตภัณฑ์/นวัตรกรรมเด่นที่คิดค้นโดยคณะฯ ควรนำมาแสดงให้กรรมการเห็นด้วย

              นอกจากนี้ท่านอธิการบดี ยังได้ฝากประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประเด็นที่อยากฝากคือ ในการมาประเมินครั้งนี้ กรรมการฯ คงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยเราจะใช้ประโยชน์จากการประเมินรอบนี้ ขับเคลื่อนอนาคตของ ม.อ. เราเพื่อให้พัฒนาได้เร็วขึ้น ได้อย่างไร ดังนั้น ทีมประเมินฯ จะมองในเชิงระบบ ว่า ระบบจะสร้างพลังให้กับอนาคตได้อย่างไร ดังนั้น อาจมีบางจุดที่เรามองไม่เห็น แต่กรรมการอาจมองเห็นบางจุด ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เรานำมาปรับแต่งได้พอสมควร และในการประเมินครั้งนี้ จะต้องมีการเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่น แน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#เลขานุการ#คณะวิทยาศาสตร์#ประกันคุณภาพ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#ประเมินคุณภาพรอบสอง

หมายเลขบันทึก: 56856, เขียน: 02 Nov 2006 @ 06:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ศศิธร/สำนักวิจัยฯ (RDO) ม.อ.
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับคนทำงานที่วุ่นๆ แต่ยังสามารถสร้างสรรค์แหล่งความรู้ได้  หลายๆ คนในม.อ.ก็ ทำแล้วแต่ไม่ pr  ก็ไม่มีใครรู้นะคะ    กะว่าจะทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำซะทีค่ะ
 ทำแต่เฉพาะของหน่วยงานเท่านั้น ทั้งๆ ที่รู้จัก Gotoknow มาก่อนหน้าแล้ว

 อยากฝากประเด็นเล็กๆ ที่ไม่เล็ก  คำว่า มอ. ที่ถูกจริงๆ คือ ม.อ. นะคะ  มั่นใจได้เลยค่ะ    สำหรับมอ.วิทยานุสรณ์คงต้องยกให้ เพราะเป็นคำเฉพาะไปแล้ว

ขอบคุณ คนคุณภาพอย่างพี่ที่ช่วยให้ ม.อ. มีความน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

:)
สิริกาญจน์/คณะเศรษฐศาสตร์
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

^_^...เป็นการสรุปจากการประชุมซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ได้มากเลยค่ะ ขอขอบคุณแทนตัวเองและคนอื่นๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นการตั้งป้อมเพื่อเตรียมตั้งรับ...ได้อย่างดีทีเดียว...^_^

คุณศศิธร/คุณสิริกาญจน์

  • ยินดีค่ะ คน QA เรา มีข้อมูลอะไร ก็ร่วมแชร์กันอยู่แล้ว จริงไหมค่ะ เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ีทำให้ระบบการประกันคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงาน กันเถอะคะ  ถึุงงานจะหนักแค่ไหน แต่ถ้าทุกคนทำงานด้วยการแบ่งปันกัน มีอะไรก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทนที่จะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในทุกเรื่อง เมื่อใครรู้อะไร ก็นำมาแบ่งปันกัน คนอื่นได้นำไปต่อยอดความรู้ให้เกิดกับองค์กรได้   
เขียนเมื่อ 
  • สงสารคนทำข้อมูลนะครับ
  • ตัวบ่งชี้ มาตรฐานเต็มไปหมดเลย
  • ขอบคุณมากครับผม
เขียนเมื่อ 

สาวๆ มอ.มาอยู่กันที่นี่เองทั้งคุณศศิธร/คุณสิริกาญจน์ รีบผลิตบันทึกออกมาเร็ว....มีแรงเชียร์อยู่ข้างหลัง ..... เชียร์ข้ามมหาวิทยาลัยก็มี นะคะอย่างคุณขจิตนี่ไง.....ลืมทักทายเจ้าของบ้านตามมาอ่านค่ะคุณรัตติยา แต่ความรู้งานประกันฯเท่าหางอึ่งของดิฉันทำให้ comment ไม่ถูกค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • มาเชียร์ด้วยคน
  • เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้
  • สบายดีไหมครับ
เขียนเมื่อ 
cheer ครับ ขอเชียร์ด้วยคน