- จำนวนโรงงาน รายชื่อ ประเภทอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ (http://www.ieat.go.th/main.php3)
- จำนวนลูกค้าผู้คาดหวัง ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน งบการเงิน กรรมการผู้จัดการ
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (http://www.resalehomethai.com), (http://www.reic.or.th)
- ศูนย์ข้อมูลกรมทะเบียนการค้า
- ศูนย์ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th/thai/default.asp)
- ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย (http://www.kasikornresearch.com/kr)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th)
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (http://www.sme.go.th)
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (http://www.smebank.co.th)
- กรมสรรพากร (http://www.rd.go.th)
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th)
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (http://www.ftpi.or.th)