AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

AnthroCat-Thailand


Username
anthrocat
สมาชิกเลขที่
8906
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • Certificate in University Learning and Teaching: Best Practice Approaches Seminar. Faculty of Education and Arts and The Centre for Learning and Development. Edith Cowan University. Perth, Australia. 2012
 • ระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา (Anthropology) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ.พาน จ.เชียงราย 
 • นักธรรมชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก (ปี พ.ศ. 2531, 2532 และ 2533 ตามลำดับ)
 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

 

การอบรม/สัมมนา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการสอนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน" ครั้งที่ 1 (The First Workshop on Approaches to Teaching Mekong Region and ASEAN) 4-6 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • การสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ "ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Evironmental Stability" ณ Kyung Hee University. Seoul, Republic of Korea. 8-12 July 2012. in collaburatoin between International College of Mekong Region, Chiangrai Rajabhat University and The Institute of International Educaiton, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea.
 • การสัมมนาโครงการ "เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา" 28 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ สมาคมจดหมายเหตุสยาม

 

ประสบการณ์ชีวิต

 • 2553     ประธานสาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • 2552     พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 2552     นักวิจัยผู้ช่วย โครงการ Rapid Assesment of the Impact of Global Economic Crisis. "The Impacts of the Economic Downturn on Workers in Thailand" submitted to the World Bank on the G20 Meeting in April 2009.
 • 2552     นักวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบและจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551     ผู้ประสานงาน โครงการจัดทำหนังสือรวมบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550     นักวิจัย (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550     ผู้ประสานงาน โครงการเผยแพร่เกียรติคุณและประวัติของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี (จัดทำหนังหนังสืออนุสรณ์ "60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย")
 • 2549     ผู้ช่วยนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ-สังคม (Socioeconomics) ของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ
 • 2546 -2549  ผู้ช่วยสอน (Teaching Assitant) กระบวนวิชาสังคมปริทรรศน์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547     รองประธาน คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5 ฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sociology and Anthropology Graduate Students Network [SAGSNET] )
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภค (ระดับ 6) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • etc.

 

สังเกตการณ์ในพื้นที่

 • ศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 4-6 ธันวาคม 2555
 • ศึกษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตลาดนัดสิทธิมนุษยชนเพื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติ ชุมชนแม่อาย ณ วัดท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • ศึกษาเก็บข้อมูลด้านสถานะบุคคล หมู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • งานสัมมนาชนเผ่าประจำปี 2551/2008 หมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • คลีนิกแม่ตาว จังหวัดตาก
 • พบปะกลุ่มชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่น บ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • อื่น ๆ

 

 เพื่อสังคม

 • วิทยากร เวทีเสวนา "วิถีวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงห้วยหินลาดในกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์" โครงการเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕. สำนักวัฒนธรรมจัหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.
 • วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมริมกก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย).
 • วิทยากร ประเด็น "กลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา" โครงการพัฒนาเยาวชนสู่เส้นทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย และ บริษัท Accenture จำกัด วันที่ 7-13 สิงหาคม 2555
 • วิทยากร โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย "การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 มิถุนายน 2555
 • วิทยากร โครงการเซาะหารากเหง้า...เพื่อตั้งเก๊าสู่อาเซียน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 เมษายน 2555
 • คณะกรรมการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง (คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 3371/2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553)
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาส่งเสริมให้เกิดเวทีและติดตามการศึกษาข้อมูลการเข้าถึงการบริการโทรคมนาคมในกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดย องค์กรพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สลอง เลขที่ 36/1 หมู่ 9 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

โครงการ/กิจกรรม

 • โครงการ "Switch-on Camp ครั้งที่ 1: ประชาคมอาเซียนและการค้ามนุษย์" [กิจกรรมบริการวิชาการ โดย ชมรมชาติพันธุ์ศึกษา]  ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • โครงการ "ค่าย ICMR สานฝัน ครั้งที่ 2: ประชาคมอาเซียนและการค้ามนุษย์" [กิจกรรมบริการวิชาการ]  ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • โครงการการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ" [กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน วิชา แรงงานข้ามชาติแะการค้ามนุษย์ GS3430] หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 6 กันยายน 2554 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย
 • โครงการการเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ตัวตน แรงงาน และการค้ามนุษย์" [กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน วิชา แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ GS3430] หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานจังหวัดเชียงราย และ พื้นทื่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • โครงการ "ค่าย ICMR สานฝัน ครั้งที่ 1: เยาวชนผู้นำท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน" [กิจกรรมบริการวิชาการ]  ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • โครงการ "เยือนชนเผ่าเพื่อความเข้าใจที่แท้จริง" [กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับ วิชากลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย (IL1410)] นำนักศึกษาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554
 • โครงการ "เพราะฉันคือเด็กผู้หญิง (Because I am A Girl)" [กิจกรรมบริการวิชาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย)
 • โครงการ "ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1" [กิจกรรมบริการวิชาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน]  วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยามงคล (หอสมุดกลาง)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • โครงการ "ศึกษาพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอญอ"  เรื่อง แอะมือเจะคี:ยุติธรรมชุมชนกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม [กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้] ณ หมู่บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงให่ม (อำเภอใหม่ที่ 878 ของไทย และที่ 25 ของเชียงใหม่)  ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2553
 • โครงการ "ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน"  [กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้] ณ คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) หมู่บ้านท่าตอน ตำบลร่มไทย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552
 • อื่น ๆ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี