คลอดแล้ว!! 2 เดือนพอดี สำหรับการตอบคำถามคนขี้สงสัยอย่างคุณพี่ ชายขอบ จากการตั้งข้อสังเกตในบันทึก ทำไม?...ต้องทำร้ายกัน และทิ้งข้อสงสัยไว้ในความเห็นจนเจ้าของบันทึกต้องมาทำการค้นหาข้อมูลกันยกใหญ่ ค้นไปบ่นไปว่าทำมั๊ย!! ทำไม? เล่นถามกันหนัก ๆ เช่นนี้ เจ้าของบันทึกก็ทำเป็นละเลยซะ...จนเสียเวลาไปถึง 2 เดือนเต็ม ๆ มานึกอาย ๆ กับการทวงคำตอบ บันทึกนี้ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ขอตอบไปเลยว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอในบันทึกดังกล่าวนั้น ข้อมูลที่เสนอไปนั้นเป็นข้อมูลอย่างต่ำ อย่างที่คุณพี่ ชายขอบ ทิ้งรอยไว้ว่ายังมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่ค้นพบและเห็นแล้ว เพราะมีอีกมากมายที่ยังไม่สามารถขุดค้นขึ้นมาดูมาตีแผ่ได้หมดสิ้น เนื่องจากมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ไม่สามารถหยิบจับหยิบยกขึ้นมาได้เพราะอาจส่งผลกระทบกับคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่ม หากจะกล่าวถึงขนาดของปัญหาจะว่าไปแล้วปัญหาที่ว่านี้หนักหนาเอาการอยู่ เพราะหลังจากได้ค้นคว้าหาข้อมูลปรากฎว่ายิ่งค้นยิ่งเจอ ยิ่งค้นยิ่งใหญ่ ยิ่งกว้าง ยิ่งลึก ยิ่งมากและมากขึ้นในทุก ๆ วัน และทุก ๆ ครั้งที่ค้น

          ณ ขณะนี้ทำได้ก็คือการนั่ง Review งานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ส่วนงานวิจัยที่สืบค้นได้ในตอนนี้ที่มีอยู่ในมือ โดยสืบค้นจากจากฐานข้อมูลของการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง "ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" และของสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชาการที่ 2 เรื่อง “ปัจจัยทางจิต-สังคมกับความก้าวร้าวของวัยรุ่นในสถานศึกษา” ส่วนอีกเรื่องเป็นของกรมสุภาพจิต "ครอบครัวกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ่น" ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวและตีประเด็นสำคัญให้แตกกระเจิง แต่ไม่แน่ใจว่าจะกระจายจนจับมัดรวมกันเป็นก้อนใหม่ได้หรือเปล่า

          ในประเด็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้นในสังคมใช่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียว แต่มักเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ และมีผลกระทบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยด้านชีวภาพ จิตใจของตัววัยรุ่นเอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกเกิด การเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่มุ่งเน้นไปทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าการปลูกฝังคุณธรรมศิลธรรม  ครอบครัวที่แตกแยกไม่มีความรักความอบอุ่น ไม่ใส่ใจบุตรหลาน การคบเพื่อนเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนและติดเพื่อนมากกว่าบิดามารดา บางคนทำไปเพราะกลัวเพื่อนไม่คบกลัวเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม พูดง่าย ๆ คือ ตามเพื่อน ส่วนโรงเรียนได้ให้การสั่งสอนอบรมทางด้านจริยธรรมคุณธรรมกับเด็กมากน้อยแค่ไหน การปกครองเป็นอย่างไร อีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ และสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งการเกิดของสภาพการณ์ดังกล่าว

          ส่วนสุดท้ายพูดถึงเรื่องบริบทของสังคม แต่ละที่แต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่เงื่อนไขและเหตุปัจจัยของสังคม การอบรมเลี้ยงดูบุตรในแต่ละสังคมน่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งของความแตกต่างในแต่ละสังคม บิดามารดาใช้มาตรการหรือการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไร บางสังคมอาจมีค่านิยมที่ผิด ๆ ด้วยการประเคนวัตถุสิ่งของให้ลูกใช้เงินให้ความอบอุ่นแก่ลูก แต่อีกสังคมหนึ่งกลับยึดมั่นในเรื่องของความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ให้การอบรมบุตรหลานด้วยการปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีงาม และให้คุณค่าทางด้านคุณธรรมศิลธรรมมากกว่าวัตถุสิ่งของ จึงอาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความแตกต่างกันในแต่ละสังคม

          ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ (ประมาณว่าขึ้นประกวดผ่านรอบแรก) ที่ทำให้เจ้าของบันทึกต้องทำเป็นขยัน...ไปนั่ง Review งานวิจัยจนหัวฟู แต่ได้อะไรดี ๆ มาเป็นกระบุงเชียวค่ะ  จบบันทึกด้วยการกล่าวขอขอบคุณคุณพี่ ชายขอบ ผ่านบล๊อก GotoKnow.org ค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการขี้สงสัย...จนได้เรื่อง!!