แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 2

             การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้สามารถปรับตัวและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดเต็มศักยภาพของแต่ละคนในทุกๆ ด้าน
            แผนการจัดการเรียนรู้ชุดนี้เป็นหน่วยการเรียนที่ 2 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งได้นำเสนอต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว   นับเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนครู ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เชิญดูที่นี่ค่ะ Rave Girl
http://gotoknow.org/file/chuanpis/file+lesson+two.pdf
  Rave Girl