จงทำงานให้สนุกเป็นสุขกับการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

จงทำให้ดีที่สุดตามความสามารถของตนเองที่มีอยู่

เมื่อเกิดความผิดพลาดจงพิจารณาดูว่าเราทำผิดพลาดไหม...ถ้าใช่จงแสดงความรับผิดชอบร้อยทั้งร้อย...

การดูแลตนเองให้ดีที่สุดก็คือการดูแลคนอื่นให้ดีที่สุดเช่นกัน...

จงสำรวจตัดสินตนก่อนที่จะไปสำรวจตัดสินใคร ๆ...

การเรียงลำดับก่อนหลังในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ว่างานไหนสำคัญที่สุดและลงมือทำก่อนแล้วค่อย ๆทำงานที่เหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ดี...

เมื่อเกิดความผิดพลาดโดยผู้ใต้บังคับบัญชาแต่เรามีส่วนในการตัดสินใจนั้น...เราต้องรับผิดแทน...ต่อหัวหน้าที่สูงกว่าเมื่อเขาติติงลงมา...

จงหมั่นสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ...

สุขใด ๆไม่เท่าจิตใจเรามีความสุข ฮา ๆ เอิก ๆ...