แตกต่าง : Diversity

การไม่เหมือนกัน คือ ความแตกต่าง(Diversity )

เป็นเรื่องที่ธรรมดาของทุกสิ่งในโลกที่จะมีความแตกต่าง( Diversity) ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ จนถึงระดับอนุโมเลกุลเล็กสุด ยิ่งเรามองถึงความลึกระดับนั้นก็ยิ่งจะพบความแตกต่าง

ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องไม่ดี อย่างที่หลายๆคนคิดเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเราจะพบสิ่งดีๆภายใต้ความแตกต่างจากมุมมองเชิงบวก

 

สร้างสรรค์ : Create

การทำให้เกิดขึ้นและดี คือ การสร้างสรรค์ ( Create)

เป็นการทำให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์ในแง่ของอรรถประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยวิธีการที่เฉพาะ หรือ วิธีการใหม่ จนถึงขึ้นถือเป็น นวัตกรรม เป็นทางไปสู่ การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์โดยแท้

 

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย การสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่ต่างกัน พลังของสิ่งที่ต่าง สู่พลังเชิงบวกทวีคูณ( Synergy) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร

คิดให้ต่าง คิดให้ทะลุกรอบแนวคิดเดิมๆ เติมพลังจากความต่าง เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งดีที่เป็นสิ่งใหม่ๆ   เกิดกระบวนการเรียนรู้ ( Leaning Process)

 

สิ่งไหนจะช่วยเอื้อให้เกิดความ แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

  • ความมั่นใจในตนเอง โดยอาศัยฐาน วิชาการ ความรู้หลอมกับประสบการณ์ในการนำเสนอ
  • การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)ต่อสรรพสิ่ง
  • การให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีและศักยภาพของความเป็นมนุษย์
  • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม(participatory communication process)
  • การสื่อสารระบบเปิด (open system)
  • กระบวนการสนทนาโต้ตอบกัน(Dialectic process) ของสมาชิกในสังคมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน(equal basis)

เป็นความจริงอย่างหนึ่ง ที่มีความหลากหลาย แตกต่างในองค์กรหนึ่ง   เราต้องยอมรับและเข้าใจ ทุกอย่างเป็นเรื่องพื้นฐาน

  

lor: blue">ขอให้เชื่อในความแตกต่างและสร้างสรรค์ 

ร่วมมาสรรสร้าง นวัตกรรม : Innovation  ที่เป็นสิ่งดีๆ   เพื่อการขับเคลื่อนสังคมแห่งความรู้ กันเถอะครับ