ดิฉันต้องขอขอบคุณหมอรุจนีที่ส่งรายงานการประชุมPCTกุมารให้ทุกเดือนค่ะ     ดิฉันถือโอกาสอ่านและบันทึกส่วนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากงานของงานกุมารเวชกรรม

1 มีการพัฒนาการตรวจที่คลินิคเด็กดี

2 พัฒนาโปรแกรม Care ware

3 พัฒนาระบบการบอกผลเลือด

4 มีการกำหนดมาตรฐานการดูแลเด็กที่มารดาไม่ติดเชื้อเอดส์แต่บิดาติดเชื้อเอดส์ที่ไม่มีในมาตรฐานทั่วไป

5 ลดการเกิดการอักเสบของผิวหนังในเด็กที่เกิดอุจจาระร่วงและส่งเสริมการแปลงฟันในเด็กป่วย

ที่ดิฉันสนใจในใบรายงานการประชุมจะมีข้อเสนอของการใข้ใบแบบฟอร์ม Clinical Problems and Clinical Risk ของแผนกอายุรกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูผู้ป่ายโรคเรื้อรังที่นอนรักษาตัวเป็นเวลานานๆค่ะ

ดิฉันจะติดตามผลลัพท์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าทางอายุรกรรมใช้หรือยัง?

ขอบคุณคุณหมอรุจนีที่สื่อสารอย่างสม่ำเสมอค่ะ