ผมได้รับโทรศัพท์จาก นายก อบต.ปางมะผ้า คุณสุทัศน์ เดชทรงชัย เชิญไปเข้าร่วมประชุมแผน ของ อบต.ปางมะผ้า (อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน) ซึ่งเป็นแผน ๕ ปี และร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานที่สอดคล้องกับชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในพื้นที่ ถึงแม้ผมจะไม่อยู่ในพื้นที่และออกจากระบบราชการไปแล้ว แต่ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันคิดเรื่องดีๆในครั้งนี้

วิธีคิดของนายก อบต. ท่านนี้ ท่านมาจากนักพัฒนาองค์กรภาคเอกชน และเคยเป็นนักวิจัย นายกสุทัศน์ได้จุดประกายสิ่งดีๆขึ้นในพื้นที่มากมาย บนพื้นฐานการคิดงานจากสภาพปัญหาชุมชนที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกละเลยไป ซึ่งวิธีคิดแบบนี้หายากในการทำงานในรูปแบบ อบต.ทั่วไป

นายกสุทัศน์ เคยเกริ่นกับผมหลายครั้ง ในเรื่อง การทำแผนฯ ที่จะช่วยพัฒนาตำบลและที่สำคัญเป็นความสอดคล้อง ต้องการของคนในพื้นที่

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรวมเอานักพัฒนาที่หลากหลาย นับตั้งแต่กูรูใหญ่ของภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน นักพัฒนาที่เป็นนักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ผู้คนจากภาครัฐที่มีใจและเข้าใจแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจเป็นเวทีที่ไม่ใหญ่นัก มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๒๐ ท่าน

ส่วนผม นายกสุทัศน์ ให้ช่วยดูเรื่อง การพัฒนาทางด้านสุขภาพของชุมชน ซึ่งนายกท่านได้บอกแนวคิดท่านว่า อยากจะพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีที่สอดคล้องกับวิถีกลุ่มชาติพันธ์ ขอเป็นการพัฒนาตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์  เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาสุขภาพชุมชนของภาครัฐ ยังพัฒนาไม่ได้ครอบคลุมมากนักอาจเป็นเหตุผลหลายประการที่เป็นข้อจำกัดขององค์ประกอบที่เป็นบริบทของพื้นที่ และนโยบายของภาครัฐเอง

ผมเคยทำงานประเด็น การพัฒนาสมอง(Brian Based Learning) ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า เมื่อปีกลาย ซึ่งผมก็มองว่า สมองพัฒนาได้ และหากจะพัฒนาเด็กปางมะผ้าให้ฉลาดไม่โง่ เราสามารถทำได้ แต่ต้องระยะยาว ซึ่งกระบวนการต่างๆทางองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่กำลังดำเนินการอยู่...ก็คิดว่างานเหล่านี้นำมาเชื่อมกับ อบต.ได้ เช่น การส่งพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก(ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ)พัฒนาศักยภาพเพื่อมาทำงานให้กับชุมชน โดยใช้งบของ อบต.

 

เวทีนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของ ความหลากหลาย  และผมคิดเอาเองว่าจะ หล่อหลอม เพราะดูจากรายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีแล้ว เป็นนักพัฒนาที่คุ้นหน้า เห็นกันในเวทีใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

หากเวทีเล็กๆที่ อ.ปางมะผ้า เป็นการสื่อสารระบบเปิด(open system)เป็นจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมแนวคิดดีๆเพื่อการ ขับเคลื่อน พัฒนาชุมชนแล้ว งานพัฒนาที่เป็นรูปแบบเปิดโอกาสให้คนมีใจทำกันเต็มที่ บนพื้นฐานสังคมการเท่าเทียมกัน (equal basis)การยอมรับซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานการยอมรับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

... Vision นั้นสามารถนำไปสู่คำตอบว่า จะทำอย่างไร? (How to)และสุดท้ายได้ผลลัพธ์ของการทำงานที่เสร็จและสำเร็จ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา

 

ครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ครับ