การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร

                

                   เป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะช่องทางสื่อสารถือว่าเป็นการ    ถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการโดยได้รับเวลาที่เหมาะสมในขณะเดียวกันการสื่อสารก็ถือว่าเป็นช่องทางการให้บุคลากรทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่จำเป็นและประโยชน์  ต่อการปฏิบัติงาน เพราะการถ่ายทอดประสบการณ์/ความรู้ให้แก่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรได้รับรู้ช่วยให้เกิดการประสานงานและทำงานเป็นทีม ดังนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้อง

                     Wakka Wakka ศึกษาและสำรวจช่องทางการสื่อสารขององค์กรปัจจุบัน

                         Wakka Wakka ศึกษาและทำความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายว่ามีความสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด เช่นการกรอกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตุ 

                         Wakka Wakka เปรียบเทียบช่องทางสื่อสารที่มีอยู่กับการรับของกลุ่มเป้าหมาย

                         Wakka Wakka ปรับปรุงข่องทางให้สอดคล้องและศึกษาช่องทางการสื่อสารใหม่เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

                          Wakka Wakka ประเมินช่องทางสื่อเป็นระยะ ๆ

                           ในที่นี้ผมขอพูดถึงช่องสื่อสารที่นิยมใช้ทั่วไปในองค์กร จะประกอบด้วย

                         Raise The Roof 1การปฏิสัมพันธ์ต่อหน้า คือ การประชุมการ สนทนา

                         Raise The Roof 1 การใช้เอกสาร คือ วีดีทัศน์ ระบบคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียงตามสาย

                             กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ หากเราสื่อออกไปมีข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยวิธีหรือช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเข้าใจในข้อมูลถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประชาชนอย่างมาก