ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 392  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 49   สภาได้อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)  ของคณะวิทยาศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  และบัณฑิตวิทยาลัย   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ  Molecular  Medicine

          ผมชื่นชมมาก  ที่เรามีหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน (หลักสูตรนี้ร่วมมือกัน 5 หน่วยงาน) เช่นนี้

          ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการสนธิพลัง (Synergy)

วิจารณ์   พานิช
16 ต.ค. 49