สวัสดีผู้ที่เข้าเยี่ยมชม Blog ทุกท่าน
        ผมได้ไปร่วมพิธีเปิดโครงการ Knowledge Camping เทพศิรินทร์ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ผมร่วมบรรยายในหัวข้อ"พระอัจริยภาพด้านภาวะผู้นำ" และ "เศรฯฐกิจพอเพียง" ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์
        โครงการนี้ได้รับความสนใจมากจากเด็กๆ ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการ Share ความรู้ และร่วมเปิดประเด็นใหม่ๆ
         ผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและ Share ความรู้ จะไรบประโยชน์จาก Blog นี้
                                                           ขอบคุณครับ
                                                      ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กำหนดการกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ ครั้งที่ 8 (Knowledge Camping Debsirin 8th)ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2549

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ บรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 
07.00-08.00 . ลงทะเบียน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
08.15-08.30 .          พิธีเปิดหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง องค์ประธานในพิธีกราบทูลรายงานโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  นายกสมาคมฯ
08.30-09.30 .

ปาฐกถาพิเศษ  โครงการหลวง                                โดย  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี       

09.30-10.30 น.

พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน                                  โดย  ฯพณฯ พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์

10.30-11.30 .         

พระอัจฉริยภาพด้านน้ำ                                        โดย  คุณจริย์  ตุลยานนท์

11.30-13.00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการ
13.00-14.00 .

พระอัจฉริยภาพด้านภาวะผู้นำ                                โดย  ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

14.00-15.00 .

เศรษฐกิจพอเพียง                                              โดย  ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

15.00-15.15 . Coffee break 
15.15-16.15 น. พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา     โดย  ดร.ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสดิวัตน์
16.15-17.15 .

พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                     โดย  ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน

17.15-19.00 . รับประทานอาหารเย็นและภาระกิจส่วนตัว
19.00-21.30 น Workshop : วิเคราะห์จากภาพยนตร์ 
21.30-22.00 . ชี้แจงและนัดหมายกิจกรรมวันถัดไป
22.00 .        เข้านอน         
     

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549

 
05.30-06.30 . ตื่นนอน กิจกรรมยามเช้า และภาระกิจส่วนตัว
06.30-07.30 . รับประทานอาหารเช้า
07.30-09.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อไปทัศนศึกษา     ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
09.30-11.30 . ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
11.30-13.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล รับประทานอาหารกลางวันบนรถระหว่างเดินทาง
13.00-14.00 น. ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
14.00-15.00 น. ทัศนศึกษาเรือหลวงจักรีนฤเบศร
15.00-16.00 น. ออกเดินทางไปบรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
16.00-16.15 น.

กิจกรรมพี่พบน้อง                                                 โดย  คุณกมล  แสงสว่าง  ผู้แทนนายกสมาคมฯ

16.15-16.30 น. แนะนำสถานที่และชี้แจงการเข้าพัก
16.30-18.30 น. Workshop : วิเคราะห์จากหนังสือ     
18.30-20.00 น. ภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเย็น
20.00 -22.00 น. Workshop : ทักษะการประชุมภายในองค์กร 
22.00 .        เข้านอน
 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2549

 
05.30-06.30 . กิจกรรมยามเช้า : ออกกำลังกาย
06.30-08.00 . กิจวัตรส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
09.00-10.00 . คุณสำเร็จ  โชติมงคล  เลขาธิการสมาคมฯกล่าวต้อนรับในนาม บรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
10.00-11.30 น.

ธรรมาภิบาล กับการเมืองการปกครองไทย            โดย รศ.อัษฏางค์  ปาณิกบุตร

11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.

Workshop : การกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย           โดย รศ.อัษฏางค์  ปาณิกบุตร                                 ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน

15.00-15.15 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.15-17.30 น. กิจกรรรมกีฬาเสริมทักษะ
17.30-21.00 น. ภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเย็น (Fancy night party)
21.00-22.00 .          กิจกรรมจากพี่สู่น้อง
22.00 .        เข้านอน
   
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 
05.30-06.30 . กิจกรรมยามเช้า : ออกกำลังกาย
06.30-08.00 . กิจวัตรส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น. กิจกรรมอำลา
09.00-12.00 .

Workshop & สรุป    

โดย   รศ.อัษฏางค์  ปาณิกบุตร                                   ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน                                              คุณบุญเกื้อ   ตั้งศรีตระกูล                                                  คุณกฤช   สินอุดม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร                                         โดย   รศ.อัษฏางค์  ปาณิกบุตร    อุปนายกสมาคมฯ             คุณสำเร็จ  โชติมงคล     เลขาธิการสมาคมฯ
14.30 น. เดินทางกลับ