ก่อนเปิดการสัมมนามีพิธีเปิดอย่างสั้นๆ แล้วเริ่มเนื้อหาในภาคเช้าเป็นการอภิปรายกลุ่มเรื่อง แนวโน้มและประเด็นท้าทายของ HRM และ HRD โดย ศ.ดร.จีระ ศ.ดร.ชาติชาย และคุณฉัตรพงษ์ โดยมีคุณบุปผาวดี เป็นผู้ดำเนินในการอภิปราย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง Blueprint for Change โดยศ.ดร.ชาติชาย สรุปได้ว่าประเด็นท้าทายด้าน HRD มีอยู่ 5 ประเด็นได้แก่ Leadership Competency Talent Sense of Ownership และ Learning Organization ที่ทั้งภาคราชการและเอกชนต้องมุ่งเน้นและให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยในภาคราชการได้มีแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เรียกว่า Blueprint for Change ที่เป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยเน้นการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร โดยต้องตระหนักว่าเป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มิใช่ทำเพื่อคะแนนตามที่ผู้บังคับบัญชาตั้งเป้าไว้