ท่านพุทธทาส 

จะทำงานการใดตั้งใจมั่น

อย่าผลัดวันทำเล่นเช้าเย็นสาย

ไม่ทิ้งคาอากูลมากมูลมาย

เร่งคลี่คลายให้เสร็จสำเร็จการ                                                                 

                                   signature 

(ภาพจาก แฟ้มภาพพุทธทาสภิกขุ 4)