ต่างเป็นครูและผู้เรียนให้กัน (๑) บทนำและบทสรุปย่อ

องค์ประกอบต่างๆ และผลที่เกิดขึ้นของเวทีสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สร้างความเป็น ' มหาวิทยาลัยวิจัยของท้องถิ่น ' ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญณ โรงแรมรอยัลเจมส์  จังหวัดนครปฐม  ๓๐ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ในครั้งนี้มีความสำคัญมาก รวมทั้งมีความพิถีพิถันในการจัดการอย่างเป็นระบบ นับแต่การเตรียมพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเฉพาะการประสานงานและเตรียมทำงานข้อมูลความคิดอย่างเป็นรายกรณีให้กับท้องถิ่น ตลอดจนองค์ประกอบประเด็นการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า ๗๐ คนจากผู้นำหลายสาขาของประเทศ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สถาบัน และกองต่างๆของมหาวิทยาลัย

                                      

ในทรรศนะของผม ทำให้ผมเห็นถึงความมีบทบาทของกระบวนการเวที  ต่อการเป็นการบริหารจัดการเครือข่ายผู้นำสหสาขาของประเทศ เครือข่ายผู้นำทางวิชาการชั้นยอดทั้งของสังคมไทยและสากลจากมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายผู้นำของจังหวัดอำนาจเจริญจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งกล่าวได้ว่า เวทีสัมมนาและประเด็นการสัมมนานั้น เป็นเพียงเครื่องมือและเงื่อนไขเชิงกระบวนการ ที่ทำให้เกิดการระดมพลังทางวิชาการและพลังทางปัญญาของสังคม มาสู่เวทีพลเมือง เพื่อระดมสมองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมโยงกันหลายมิติ ต่อประเด็นการพัฒนาอนาคตของการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้ส่งผลกระทบต่อทุกระดับและทุกระบบของสังคมโดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้ง

ในแง่นี้ ผมจึงเห็นความสำคัญ ที่จะนำมาพิจารณา ทำหมายเหตุ และบันทึกถ่ายทอดไว้โดยสรุปเพื่อชี้ให้เห็นถึงการมีความหมายและมีนัยสำคัญต่อสังคมหลายประการด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการและความริเริ่มใหม่ๆหลายด้านในอนาคต สรุปประเด็นสำคัญเป็นเบื้องต้นได้ดังนี้

๑.  มหาวิทยาลัยและภาคีทางวิชาการของสังคม ได้เรียนรู้ท้องถิ่นและภาพสะท้อนสังคมไทย สังคมโลก

๒.  เครือข่ายพลเมืองและเครือข่ายผู้นำทุกภาคส่วนของท้องถิ่น ได้เรียนรู้กับกลุ่มผู้นำหลายสาขาของประเทศและได้ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างเหมาะสม

๓.  กลไกนโยบาย กองทุนสนับสนุน องค์กรอิสระ และโครงการยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงเพื่อเกิดความร่วมมือกันในอนาคต

๔.  ประเด็นร่วมที่มีศักยภาพต่อการระดมพลังปัญญาและสรรพวิชาการที่ก้าวหน้าของประเทศและของโลก ที่การระบุความจำเป็นและการลำดับความสำคัญเริ่มมาจากท้องถิ่น

๕.  สร้างเสริมศักยภาพทีมอาจารย์ ทีมบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

๖.  ทดลอง สร้างความพร้อม และตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการมหาวิทยาลัยสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรู้

๗.  พัฒนาการบริหารจัดการแนวใหม่ ด้วยภาวะผู้นำเป็นกลุ่มและเครือข่ายพลังพลเมือง

๘.  การริเริ่มและสั่งสมพัฒนาญาณวิทยาและระเบียบวิธี เพื่อทำงานทางปัญญาในแนวทางใหม่สู่อนาคตสำหรับสังคมไทย

(มีต่อตอนที่ ๒ และอีก ๘ ตอน)

...............................................................................................................................................................

Field note : ความหมายและนัยสำคัญของเวทีสัมมนาต่อสังคม
Case : เวทีสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สร้างความเป็น'มหาวิทยาลัยวิจัยของท้องถิ่น' มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 
Date : ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
Place : โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม 
Proponent and Implementator : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และจังหวัดอำนาจเจริญ
Conceptual Design and Process Facilitator : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์ นักวิชาการอิสระ
Project Director : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Coordinator : ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาวะชุมชน:Methodology&Field Experiencesความเห็น (1)

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยือน อาจารย์ ดร.โอ๋-อโณ อาจารย์ Wasawat อาจารย์ ดร.พจนา และคุณอักขณิช