เรื่อง Learning Organization
 ผมได้รับ อี-เมล์ จากคุณ "punyawi santiworaphong" [email protected]  มีข้อความดังต่อไปนี้
 
  สวัสดีครับ อ.วิจารณ์ที่เคารพและนับถืออย่างสูง
  
 
  เนื่องจากว่าผมได้ศึกษาแนวคิด
  
 
  และได้ทำการสรุปแต่ละแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่านแต่ไม่แน่ใจว่าตัวผมเองนั้นเข้าใจถูกต้องหรือไม่
  
  จึงอยากจะขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ด้วยครับ
 

 

 1.แนวคิดวินัย 5 ประการ  (The Fifth Discipline)  ของ  Peter M. Senge   
 แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เน้นหนักไปที่ตัวบุคคลเป็นหลัก 
 
  แต่ว่าให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกับกระทบต่อองค์การน้อยเกินไป
  
 เช่น บรรยากาศองค์การ  หรือวัฒนธรรมองค์การ
 

 

 2.แนวคิดฺ Building the learning organization ของMichael J. Marquardt   
 
  แนวคิดในความเห็นของผมคิดว่าที่มีความครอบคลุม
  
 
  เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
  
 ที่มีผลกับกระทบต่อองค์การ 
 
  อาจจะมีเพียงเรื่องของงบประมาณที่ไม่ได้เน้นหนักในแนวความคิดนี้
  
 (ซึ่งโดยส่วนตัวของผมนั้นคิดว่าการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเน้นในส่วนของงบประมาณ
 อาจจะมีก็แค่เพียงระบบการให้รางวัลสำหรับการใฝ่เรียนรู้หรือการแชร์ความรู้ 
 
  เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานได้ครับ)
  
 

 

 3.แนวคิดบริษัทแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) ของ Pedler, Burgoyne และBoydell
 แนวคิดนี้มีความใกล้เคียงกับของ Marquardt 
 
  แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์การ
  
  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ที่น้อยเกินไป 
 เนื่องจากเน้นเพียงเรื่องการแสวงหาความรู้  จัดเก็บความรู้  การถ่ายโอนความรู้ 
 แต่ไม่เน้นในเรื่องของการสร้างความรู้  แต่มีการเพิ่มเติมจากของ Marquardt
 ในเรื่องของการวางแผนทางด้านบัญชี  และงบประมาณขององค์การ
 

 

 4. แนวคิด 10 steps to The Learning Organization ของ Peter Kline และ Bernard Sanders
 แนวคิดนี้มีความใกล้เคียงกับของ Marquardt 
 
  แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์การ
  
  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ที่น้อยเกินไป 
 เนื่องจากเน้นเพียงเรื่องการแสวงหาความรู้  จัดเก็บความรู้  การถ่ายโอนความรู้ 
 
  แต่ไม่เน้นในเรื่องของการสร้างความรู้
  
 

 

 ขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ
            ใครพอจะตอบได้ กรุณาตอบด้วยครับ    ผมตอบไม่ได้ เพราะผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ ๒ ๔ เลย     และเล่มที่ ๑ ก็อ่านไม่ละเอียด     ผมไม่ได้อ่านหนังสือเอารายละเอียดมานานแล้ว    อ่านเอาไอเดียมากกว่า   ผมมองว่า The Fifth Discipline เอาใจใส่องค์กรนะครับ    ผมมองว่าเขามององค์กรกับพนักงานเป็นหนึ่งเดียว    ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่
 
             ผมเอาเรื่องนี้มาสารภาพ    เพื่อจะบอกว่าคนที่จะปรึกษาผมเชิงทฤษฎีแบบนี้     ผมไม่รู้มากพอที่จะตอบได้หรอกครับ     แต่ถ้าเป็นประเด็นเชิงปฏิบัติ ผมน่าจะมีประสบการณ์ (ของคนแก่) มาแลกเปลี่ยนได้บ้าง
  
 
  วิจารณ์ พานิช
  
 
  ๒๘ มิ.ย. ๔๘