เมื่อหมดภาระงานเรื่อง การสอบโอเน็ต  และสอบสารพัดจะสอบ  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ที่บรรจุไว้ในโครงการรักการเรียนรู้ ที่ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ก็ได้มีโอกาสติดปีกบิน พาเด็ก ๆ และผู้ปกครองบางส่วน ไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า "เขาดิน" เด็ก ๆ สนุกสนาน และได้ัรับความรู้อย่างมากมาย


ย้อนกลับไปทบทวน การเรียนรู้ของนักเรียนในปีที่ผ่านมา  เมื่อวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 พบว่า นักเรียนขาดพื้นฐานในเรื่องคำคล้องจอง  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแต่งบทประพันธ์ ประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ผู้เขียนจึงได้จัดทำ แบบฝึกเรื่องคำคล้องจองเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 30 แบบฝึก  เมื่อจบการฝึก ก็ทดลองให้นักเรียนลองแต่งกลอนสี่ หลังจากไปเที่ยวเขาดินกลับมา  พบว่าเด็ก ๆ สามารถแต่งกลอนสี่ได้ดีขึ้นมาก  จึงจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกลอนสี่ขึ้น เพื่อชิง<p></p>

                  รางวัล "แววกวี.." ที่เขาดิน 

                         มีผู้ที่เข้ารอบ ดังนี้