Blog to Book "Happy Ba"


เพิ่งเสร็จสิ้นการทำหน้าที่วิทยากร/กระบวนกรการพัฒนาตนเองจากภายในด้วยศาสตร์  นพลักษณ์และ Satir’s Self Mandala จัดโดย สสส. และ สคส. เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างถอดบทเรียนสิ่งที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะ 

                                                                 

                                                                  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

                                


                                                                           วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

                                   


หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สสส. ที่จะพัฒนาคนทำงานทางสังคม ซึ่งในเบื้องต้นมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีของ สสส. และเน้นการพัฒนาจิตของตนเอง จึงออกแบบเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมที่ทำให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยใช้คุณธรรมประจำลักษณ์เป็นเป้าหมายในการเดินทาง ซึ่งผลสรุปกิจกรรมครั้งนี้ ต้องบอกว่าประทับใจในผู้ร่วมกระบวนการทุกท่านค่ะ

                       

                                 นำเสนอผลงานแบบมองมุมใหม่ "นอนนำเสนอและนอนชื่นชม"

               

ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสในการทำกิจกรรมช่วงดังกล่าวนี้ หารือกับ ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์เกี่ยวกับแนวทางการเขียนหนังสือ “Happy Ba” ของพวกเรา โดยได้ข้อสรุปว่าเรายังคงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนพื้นที่ความสุขใน G2K และ Happy 8 ดังเช่นเคยเรียนให้ทราบแล้ว แต่ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Blog to Book รายชื่อตาม link http://www.gotoknow.org/posts/508047 ซึ่งแจ้งความจำนงโดยใส่คำสำคัญ Happy Ba ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ และท่านที่ร่วมโครงการ Blog to Book ในช่วงขยายระยะเวลาโดยลงบันทึกที่มีคำสำคัญ Happy Ba ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  ช่วยกรุณาเลือกบันทึกของตนเองที่ชื่นชอบที่สุดมา ๕ บันทึก โดยบันทึกดังกล่าวจะเป็น Happy 8 ในมิติใดจาก ๘ มิติ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ครบทั้ง ๘ มิติก็ได้ค่ะ  ขอสรุป Happy 8 ให้ทราบอีกครั้งดังนี้นะคะ

องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace

·  Happy Body สุขภาพดี คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

·  Happy Heart น้ำใจดี คือ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน

·  Happy Relax  ผ่อนคลายดี คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ

·  Happy Brain ใฝ่รู้ดี คือ หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

·  Happy Soul จิตวิญญาณดี คือ มีศรัทธาในศาสนาและศีลธรรม

·  Happy Money สุขภาพเงินดี คือ มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

·  Happy Family ครอบครัวดี คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

·  Happy Society สังคมดี คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน

(+ Happy Worklife การงานดี คือ มีชีวิตการทำงานที่ดี)


บันทึกที่ท่านเลือกมาให้ทีมงานถอดบทเรียนถือว่าเป็นบันทึกที่สะท้อนในสิ่งที่ท่านอยากแบ่งปันและอยากให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แง่คิดดี ๆ จากท่านมากที่สุด ทั้งนี้ ทางทีมงานจะถอดบทเรียนตามกรอบแนวคิดการพัฒนาตนเองจากภายใน Happy Ba & Happy 8 โดยเชื่อมโยงกับหลักคิดดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ  ตลอดจนเชื่อมโยงเนื้อหาของทุกท่านร้อยเรียงเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ตามมิติความสุขแปดประการค่ะ


ขอสรุปการขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเขียนบันทึก Blog to Book ดังนี้นะคะ

๑.  สมาชิกที่มีรายชื่อตาม link ที่แจ้งไว้ข้างต้นและท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยลงบันทึกใส่คำสำคัญว่า Happy Ba ในช่วงขยายระยะเวลาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เลือกบันทึกที่ท่านชื่นชอบ ๕ บันทึก

บันทึกที่ท่านเลือก จะเป็นบันทึกเก่าหรือบันทึกใหม่ที่ประมวลเรื่องเล่าจากบันทึกเก่า ๆ มารวบรวมในเวอร์ชั่นใหม่ หรือจะเขียนเป็นบันทึกเรื่องใหม่ทั้งหมดก็ได้ค่ะ

๒.  ส่ง link ๕ บันทึกของท่านให้ทราบในบันทึกนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หลังจากครบกำหนดแล้ว ทีมงานจะถอดบทเรียนเป็น e-book ให้ท่าน แฟนคลับของท่าน และผู้ที่สนใจได้โหลดอ่านกันโดยเร็วค่ะ 

                                                               

                                        ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดค่ะ

                                 

                                                ภาพุถ่ายโดย ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์


ตัวอย่างการรวบรวม link บันทึก Happy Ba & Happy 8 นะคะ 

๑. การสร้างพื้นที่ความสุขจากการเป็นวิทยากรการพัฒนาตนเองจากภายในและทำงานอนุรักษ์ฯ  

"Happy Ba, Happy Soul" พื้นที่ความสุข ความสุขสงบ

http://www.gotoknow.org/posts/532117

http://www.gotoknow.org/posts/509897

http://www.gotoknow.org/posts/434634

๒. การฝึกฝนปัญญา ถอดบทเรียนชีวิต "Happy Brain"

http://www.gotoknow.org/posts/481637

http://www.gotoknow.org/posts/496317


หมายเหตุ 


สำหรับท่านที่ไม่ได้มีรายชื่อใน list ที่เคยแจ้งไว้ ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาขยายก็ได้ค่ะ (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 


ขั้นตอนที่จะมีรายชื่อตาม  link http://www.gotoknow.org/posts/508047?2797224 นี้ เป็นบุคคลที่มีการประสานงานกันมาและแจ้งความจำนงไว้ในบันทึกของทีมงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ค่ะ และรวมถึงท่านที่ใส่คำสำคัญ Happy Ba ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมาด้วยค่ะ


ส่วนท่านที่ไม่ได้แจ้งชื่อแสดงเจตจำนงไว้ในบันทึกของทีมงาน (ดร. ยุวนุช และ ศิลา) เราจะรวบรวมได้ยากมากค่ะ จึงต้องขออภัยจริง ๆ นะคะ หากว่าท่านใดลงบ้นทึกใส่คำสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว อาจตกสำรวจได้ถ้าไม่มีการแจ้งให้ทีมงานทราบ แต่ก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะ  


อนึ่ง ท่านที่ใส่คำสำคัญ Happy Ba หลังเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะตกสำรวจแน่นอนค่ะ และย่อมสันนิษฐานได้ว่าไม่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม Blog to Book แต่แรกค่ะ 


อย่างไรก็ดี หากท่านที่ไม่มีรายชื่อแสดงเจตจำนงเข้าร่วมมาก่อนเลย  ไม่ว่าจะในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และประสงค์จะร่วมกิจกรรมนี้จริง ๆ สามารถส่ง link บันทึกที่ตรงกับแนวคิด Happy 8 มาให้ทีมงานพิจารณาได้นะคะ ท่านอาจารย์ ดร. ยุวนุช จะเป็นผู้พิจารณาและหากเห็นว่าตรงกับ Happy 8 มิติใดมากที่สุด ก็จะนำมาถอดบทเรียนค่ะ 

                                                    ----------------------------------------------------------                                              

คำสำคัญ (Tags): #happy 8#happy ba
หมายเลขบันทึก: 532394เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2013 15:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 เมษายน 2013 16:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (94)

Happy Ba ค่ะอาจารย์นพลักษณ์ ๑๐ ขอบคุณที่มาประเดิมท่านแรกค่ะ อากาศร้อนมาก ๆ แต่ชอบอยู่บ้านมากกว่าไปตากอากาศค่ะ


มาให้กำลังใจคนทำงานจ้าาาา

เรียน อาจารย์ ศิลา ห่างหายจากHappy Ba เพราะมีเรื่องชาวนา ที่ต้องเข้ามาดูแล ในนาม กรรมการ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  หวังให้ ทุกข์ของชาวนาหมดไป 

เป็น" สุขของชาวนา คือสุขของประเทศ"

ขอบคุณคะไก่กำลังกลับไปอ่านทบทวนเรื่องราวต่างๆคะแล้วจะเลือกตามสัญญา ขอเขียนอีกสักบันทึกจากที่ได้อ่าน  มาแแล้วชื่นชอบนำมาใช้แล้วเกิดผลอย่างไร,ที่ทำมห้เกิดพื้นที่แห่งความสุข

เลือกไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์   รักพี่เสียดายน้อง

สวัสดีค่ะ พี่หนูรี อย่าลืมเลือกห้องครัวธรรมชาติของคุณพ่อพี่หนูรี กับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีมาเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และชื่นชมนะคะ อิอิ มีการชี้นำอีกต่างหาก แล้วแต่พี่หนูรีนะคะ  ครั้งแรก พี่นุชกับศิลาจะเลือกกันเอง แต่เกรงว่าจะไม่ตรงใจเจ้าของบันทึก เลยต้องให้เลือกกันเอง ขนาดนั้น ก็ยังเลือกกันเองได้ยากมาก ๆ ค่ะ เชื่อว่าแต่ละท่านมีเรื่องเล่ามากมาย วิธีการที่ขอบอกใบ้ ก็คือต้องเขียนบันทึกถอดบทเรียนบันทึกเก่า ๆ ตัวเองออกมา ก็จะได้บันทึกที่เป็นแนวคิดรวบยอด กลั่นกรองจากความคิด ความรู้สึก และปัญญาปฏิบัติของเราทั้งหมดค่ะ ฝากบอกใบ้ไว้ในความเห็นนี้นะคะ หวังว่าจะแก้ปัญหารักพี่เสียดายน้องได้ค่ะ 

ดีจังกับกิจกรรมดี...และ Happy Ba ครับ

แวะไปชิม เอ๊ย ไปชมมาแล้วค่ะ เหมือนรู้ใจ ชอบทานอะไรเปรี้ยวค่ะ อาการเหมือนคนท้องมานานแล้วค่ะ แต่ไม่ท้องเสียทีค่ะ คงหมดวัยแล้วค่ะ

เดี๋ยวจะทำเป็น banner ประชาสัมพันธ์บันทึกนี้ไว้ให้ที่หน้าหลัก  GotoKnow นะคะ

ขอบคุณค่ะ

Happy Ba ค่ะ แม้อากาศร้อนแต่นึกถึงพี่ศิลาและ ดร. นุช  ช่างสุขใจ เย็นใจ นะคะ

ส่งการบ้าน อ.ศิลา 

http://www.gotoknow.org/posts/509588

http://www.gotoknow.org/posts/520820

http://www.gotoknow.org/posts/520449

http://www.gotoknow.org/posts/519218

http://www.gotoknow.org/posts/506985

Happy Ba, Happy Soul" พื้นที่ความสุข ความสุขสงบ ทั้งหมดค่ะ

Happy Ba ค่ะ คุณแสงแห่งความดี

สุขของประเทศ คือสุขของท่านวอญ่า เช่นกันค่ะ  

พี่ไก่  เขียนจากการกลั่นกรองและปฏิบัตื เป็นกระบวนการเขียนที่เยี่ยมมาก ๆ ค่ะ 


พี่มอบ…ปริญญาแห่งชีวิต แด่..น้อง ผู้มีหัวใจไม่พิการ

เป็นบันทึกเก่า สมัยเมื่อเริ่มเขียนที่gotoknow และเป็นหนึ่งในหลาย ๆ บันทึกที่น่าจะ

้happy ba ได้มั้ยครับ

เชิญคุณ tuknarak เลือกบันทึกที่ชื่นชอบและคิดว่าผู้อ่านน่าจะชอบนะคะ 

คุณหมออ้อ มีหลายสไตล์จริงๆ ค่ะ ลำบากใจไปด้วย และลึก ๆ ก็ดีใจนะคะที่พี่นุชกับศิลาไม่ได้เลือกเอง เกรงว่าจะไม่ถูกใจเจ้าของบันทึกค่ะ ขอให้มีความสุขกับการเลือกบันทึกที่ชื่นชอบและมีประโยชน์กับผู้อ่านค่ะ 

เชิญคุณหมอทิมดาบ เลือกบันทึกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะ มีมากมาย น่าอ่านไปหมด หากไม่รังเกียจ อยากจะแวะไปบอกว่าชอบบันทึกไหนบ้าง แต่ไม่ได้ชี้นำนะคะ จะไม่เลือกบันทึกที่เรียนให้ทราบก็ได้ค่ะ แค่อยากบอกว่าชอบ ได้ไหมคะ อิอิ

มาเพิ่ม ความเห็นให้บันทึกของคุณsila กรุ่นไปด้วยความรัก

กับ 


จดหมายเปิดผลึกรัก

้happy family บันทึกที่ 2 / 5 

ขอบคุณอาจารย์จันมาก ๆ ค่ะ รีบกลับมารายงานตัว "ทำงานๆๆๆ" ค่ะ 

ขอบคุณคุณ krutoom มากค่ะที่ติดตามกิจกรรมตลอด ที่หายหน้าไป ไม่ได้ร่วมงานที่เชียงใหม่ แต่ก็มีพี่นุชไปทำหน้าที่ตัวแทน Happy Ba แล้ว ดีใจที่เห็นกิจกรรมกิ๊บก๊าบประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ 

อากาศร้อนนี้ ใจไม่ร้อนเลยนะคะ คงเพราะมีกัลยาณมิตรดี ๆ รอบข้างทั้งใกล้ตัวและในออนไลน์ค่ะ 

คุณชลัญ ส่งการบ้านเร็วมากๆๆ ค่ะ ตามไปอ่านแล้วนะคะ เหมือนอ่านบทกวีที่มีความสงบใสเย็นค่ะ 

กว่าจะถึงวันที่กำหนด หากเปลี่ยนแปลงบันทึก ส่งลิงค์มาใหม่ก็ยินดีนะคะ เรื่องเล่าของคุณชลัญในเวที Happy Ba ที่บุรีเทวี ได้อ่านการถอดบันทึกเทปออกมาแล้ว มีคติสอนใจผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อุทิศตนเพื่อคนไข้มากค่ะ  จึงอยากบอกว่ามีแง่มุมชีวิตการทำงานของคุณชลัญที่น่าทึ่งอยู่ด้วย ยังไม่รวม Happy Family ที่รักใคร่สามัคคีกันด้วยนะคะ แต่ก็ต้องขออภัยจริง ๆ ที่จำกัดแค่ ๕ บันทึกค่ะ หากตั้งใจเลือกบันทึกอะไรมา นั่นย่อมแสดงว่าคือสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านรู้จักตัวเราและได้คุณค่าจากตัวเรามากที่สุดค่ะ 


พี่ใหญ่มาส่งบันทึก ...5 เรื่อง 5 รส ...ขอบคุณที่เปิดพื้นที่ Happy Ba พาใจเป็นสุขค่ะ

* Happy Heart

http://www.gotoknow.org/posts/236896

* Happy Soul

http://www.gotoknow.org/posts/236742

* Happy Family

http://www.gotoknow.org/posts/497066

* Happy Relax

http://www.gotoknow.org/posts/508865

* Happy Society

http://www.gotoknow.org/posts/480496

ขอส่งการบ้านค่ะอาจารย์


ขอบคุณพื้นที่แห่งความสุขแห่งการเรียนรู้ใน GTK มากค่ะ 

พยายามนำลิ้งค์มาวางแต่ก็ไม่ได้ เลยเขียนไว้หน้าบล็อกแล้วนะคะอาจารย์

Happy Soul  จิตวิญญาณดี  : วันนี้คุณทำความดีหรือยัง  http://www.gotoknow.org/posts/507018

Happy Family  ครอบครัวดี : ความรักของพ่อ    http://www.gotoknow.org/posts/511126

Happy Brain  ใฝ่รู้ดี  : การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด   http://www.gotoknow.org/posts/530946

Happy Money  สุขภาพเงินดี  : คัดลายมือ   http://www.gotoknow.org/posts/516320

Happy Worklife  การงานดี  : รางวัลแกรนด์ ยูบีลี   http://www.gotoknow.org/posts/502979  

เย้! ในที่สุดก็ส่งการบ้านได้สำเร็จค่ะ

-สวัสดีครับ..

-ชอบๆ 

-Happy Body สุขภาพดี คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

· Happy Heart น้ำใจดี คือ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน

· Happy Relax ผ่อนคลายดี คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ

· Happy Brain ใฝ่รู้ดี คือ หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

· Happy Soul จิตวิญญาณดี คือ มีศรัทธาในศาสนาและศีลธรรม

· Happy Money สุขภาพเงินดี คือ มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

· Happy Family ครอบครัวดี คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

· Happy Society สังคมดี คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน

(+ Happy Worklife การงานดี คือ มีชีวิตการทำงานที่ดี)


Happy Brain คะ

ความสุขจากการสังเกต : กิจกรรม Happy Ba  http://www.gotoknow.org/posts/509035

ความสุข+อาหาร= ชุดความรู้  http://www.gotoknow.org/posts/528087

นิยายภาพ (จริง) มองเหนือหัวใจแห่งปัญหา http://www.gotoknow.org/posts/514491

แง่งาม ความรู้จากชีวิตจริง http://www.gotoknow.org/posts/487112

คุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบ http://www.gotoknow.org/posts/473101

คุณแสงแห่งความดี ส่งมาให้อ่านแต่ละเรื่อง ได้แวะมาไปชื่นชมแล้ว ล้วนผ่านเสียงสะท้อนจากผู้อ่านมาแล้วทั้งนั้นค่ะ จึงขอเก็บไปให้พี่นุชร่วมชื่นชมด้วยนะคะ เข้าใจว่าคงลองส่งเป็นตัวอย่างทีละเรื่องให้ไปดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่า ซึ่งก็ขอยืนยันว่างดงามทุกเรื่องนะคะ หากตกลงใจเลือกได้ห้าเรื่องแล้ว รบกวนทำลิงค์รวมห้าลิงค์ไว้ในความเห็นเดียวกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 


ปล หากจะเปลี่ยนใจเลือกเรื่องใหม่ก็ส่งมาใหม่ให้ทันภายในกำหนดเวลาได้ค่ะ 

ห้าเรื่องห้ารสครบถ้วนจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณพี่ใหญ่มาก ๆ ค่ะ  

เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากครับ ส่งความสุขมาให้พี่ด้วยคนครับผม

สวัสดีปีใหม่ไทยนะค่ะ


หลายคน ส่งการบ้านกันแล้ว  ขอเวลาเลือกและทบทวนอีกรอบก่อนนะคะ ตอนนี้กำลังสอบสวนโรคกรณีป่วยแล้วเสียชีวิตทันทีอยู่คะ หาคำตอบจากการสอบสวน ประวัติการป่วย ประวัติการรักษา ผลตรวจต่าง ๆยังสรุปไม่ได้คะ 

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

                                    สุขสันต์วันสงกรานต์ประสานสุข

                                    นิราศทุกข์โรคภัยห่างไกลหาย

                                    สุขภาพสมบูรณ์เกื้อกูลกาย

                                    สิ่งใดหมายให้สมหวังประดังมา


          

                                              สุขสันต์วันครอบครัวค่ะอาจารย์ศิลา

มาส่งบันทึกที่เข้าข่ายว่าอ่านแล้วมีความสุขค่ะ

 Happy Family ครอบครัวดี คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/349268

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/351947

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/326497

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/319368

Happy Brain ใฝ่รู้ดี คือ หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/334448

                      

สองวันนี้มีเวลา จะมาฝากบันทึกค่ะน้องศิลา

สบายดีนะคะ ระลึกถึงเสมอค่ะ

เลือกบันทึก คนอื่น ได้หรือเปล่า คะ อาจารย์ 

ขอรีบตอบความเห็นพี่แดงก่อนนะคะ 

เลือกบันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกของตัวเราเองเท่านั้นนะคะ แต่หากว่าชื่นชอบบันทึกของท่านใดเป็นพิเศษ จะแนะนำก็ยินดีค่ะ แล้วทางทีมงานจะไปขออนุญาตจากเจ้าของบันทึกนั้นเป็นกรณีไปค่ะ 

สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับอนุญาตจากเจ้าของบันทึกให้ลงเนื้อหาของเขาใน e book ค่ะ เพราะต้องมีการอ้างอิงที่มาของเจ้าของผู้สร้างสรรค์ผลงานครั้งแรกค่ะ ผู้ถอดบทเรียนเป็นผู้ถ่ายทอด เชื่อมโยงและเรียบเรียงเข้ากับแนวคิด Happy Ba, Happy 8 ค่ะ  ในส่วนที่ผู้ถอดบทเรียนเขียนเองก็จะไม่อ้างอิงผู้ใดค่ะ


ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

เลือกบันทึกคนอื่นได้รึป่าวคะ อาจารย์

กราบเรียน อาจารย์ที่รักและเคารพ...
ผมตัดสินใจยากมากครับ...เลือกเลยนะครับ

น่าจะอยู่ในหมวด...Happy Heart สู่ Happy Society

หนึ่ง...

บุญข้าวสาก...จะได้ไม่ลืม "ความรัก" ที่มีต่อกัน...

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504520

สอง

ผม...แม่ชี...วิถีโคจร...

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504304

สาม

ความสุขที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้รับจากคนๆ นี้....

http://www.gotoknow.org/posts/499359

สี่

Spring Days…ที่ค่ายของผมวันนี้...

http://www.gotoknow.org/posts/499482

และสุดท้าย...ที่ตัดสินใจยากเย็นครับ

ห้า

เมล็ดพันธุ์...ของหมู่บ้าน...

http://www.gotoknow.org/posts/507494


เรียน อาจารย์ครับ...ผมตัดสินใจยากมาก...แต่เลือก ดังนี้ครับ

.....Happy Heart สู่ Happy Society

(หนึ่ง) บุญข้าวสาก...จะได้ไม่ลืม "ความรัก" ที่มีต่อกัน...

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504520

(สอง) ผม...แม่ชี...วิถีโคจร...

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504304

(สาม) 
ความสุขที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้รับจากคนๆ นี้....

http://www.gotoknow.org/posts/499359

(สี่) Spring Days…ที่ค่ายของผมวันนี้...

http://www.gotoknow.org/posts/499482

และ (ห้า) เมล็ดพันธุ์...ของหมู่บ้าน...

http://www.gotoknow.org/posts/507494

อ้อส่งการบ้านนะคะ  ทีมอาจารย์จะได้มีเวลาทำงานมาก ๆ  จะได้อ่านของเพื่อน ๆ และผลการถอดบทเรียนไว ๆ

ขอบคุณค่ะ

ส่งการบ้านค่ะ 

รวบรวมบันทึกส่งการบ้าน happy ba อาจารย์ศิลา

 1. http://www.gotoknow.org/posts/497150 ย้ายตัวเองกลับบ้าน "บ้านของแม่ & บ้านของเรา"
 2. http://www.gotoknow.org/posts/504395 พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน. ผักข้าวยำ
 3. http://www.gotoknow.org/posts/504737 พื้นที่ความสุขในหัวใจ : ตอน. 80ปี แม่เป่าเค้ก
 4. http://www.gotoknow.org/posts/506226 พื้นที่ความสุขของแม่ : ตอน.ผักที่แม่ปลูก
 5. http://www.gotoknow.org/posts/508988 พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน.ตู้กับข้าวมีชีวิต

ปล. เลือกไม่ถูกเลยค่ะ เพราะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องhappy ba หากว่าไม่ตรงประเด็น ให้คุณศิลาเลือกใหม่ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

เป็นบันทึกที่อ่านแล้วได้ข้อคิด

ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ^^

ส่งงาน Blog to Book "Happy Ba"

วันนี้อากาศสดใส หลังจากไปเดินออกกำลังกายยามเช้า มาคัดหาบันทึกเพื่อส่ง Blog to Book "Happy Ba"

คัดได้ 5 เรื่อง อาจารย์สามารถปรับคำพูดได้นะคะ

1. สอนการทำใจ...ให้ลูก

2.ความสุข..ของฉัน

3. Happy brain..SHA.สู่.R2R

4. เรื่องเล่า..ของแม่

5. การทำงาน..เสมือนคนต้นแบบ


 

ต้องขอบอกก่อน พี่ดาตัดสินใจยากพอควรแบบรักพี่เสียดายน้องทีเดียว

Happy ba

http://www.gotoknow.org/posts/521032

สอนทำน้ำมันสมุนไพร 10 พลังเพื่อสุขภาพ และน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณ นักเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่

http://www.gotoknow.org/posts/507899

Happy Ba ....GFGAP ได้ความสุขประทับใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ บ้านจอมคีรี อ.เชียงดาว เชียงใหม่

http://www.gotoknow.org/posts/510121

ความสุขกับครอบครัวอบอุ่น อาหารยอด สิ่งแวดล้อมเยี่ยม

http://www.gotoknow.org/posts/522316

ลดพุงลดโรคเพื่อสุขภาพดี ด้วยน้ำผักปั่นอาหารดีมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคฯ

http://www.gotoknow.org/posts/518527

พระรามลงสรงอาหารโบราณ ที่ได้ประโยชน์จากสมุนไพรหลายอย่างในจานเดียวดีต่อสุขภาพ


ขอบคุณมากนะคะเลือกยากมาก เพราะไม่ค่อยจะมีให้เลือก.. จัดไป..

http://www.gotoknow.org/posts/498376 จุดเริ่มต้นงดทานเนื้อ (บางวัน) เดี๋ยวงดได้ทุกวันแล้วค่ะ (Happy body)

http://www.gotoknow.org/posts/503098 เรื่องเล่าเร้าพลังคน "พันธ์สูงเนิน" ครั้งที่ ๓ (Happy heart)

http://www.gotoknow.org/posts/511523 Family trip (Happy family)

http://www.gotoknow.org/posts/519479 แม่จ๋า แม่อยู่ไหน (Happy heart)

http://www.gotoknow.org/posts/522260 ไฟไหม้ (Happy heart)

ขอบคุณคุณ Tuknarak ค่ะ จะขอตามไปอ่าน ชื่นชมผลงานเร็ว ๆ นี้ค่ะ 

ขอบคุณคุณเพชรน้ำหนึ่งที่แวะมาเชียร์ค่ะ ไม่ส่งบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ะ รออยู่นะคะ 

แวะมาส่งการบ้านนะครับ  เกือบๆ จะลืมไปแล้วน่ะ   555

http://www.gotoknow.org/posts/533836  กระต่ายบนดวงจันทร์

http://www.gotoknow.org/posts/508150  ฉันดีใจที่มีเธอ

http://www.gotoknow.org/posts/493904  บางสิ่ง  บางอย่าง  และบางเรื่อง

http://www.gotoknow.org/posts/450664  ที่รัก...อย่าร้องไห้

http://www.gotoknow.org/posts/459938  ชีวิตอันน่าทึ่ง...ของจั๊กจั่น


ชื่นชมบันทึก Happy Brain ของคุณหมอ ป. มากค่ะ เป็นคุณูปการแก่ผู้อ่านมากมายเลยค่ะ  

 คุณSillaคะ

 มาส่งการบ้าน

มีปัญหาทางเทคนิกนิดหน่อย

เลยใช้พิมพ์URL เอาค่ะ

คงlink ได้นะคะก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ http://www.gotoknow.org/posts/258253

บริการด้วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์..แม่ http://www.gotoknow.org/posts/453569

วิกฤติการณ์ของหมออนามัย http://www.gotoknow.org/posts/ 155664

 ผมไม่ได้มีปัญหาที่ขา(ขาด) http://www.gotoknow.org/posts/

เปลี่ยนโลก http://www.gotoknow.org/posts/
เปลี่ยนจากวิกฤตการณ์ของหมออนามัยเป็น 

เธอชื่อ มธุรดา

ขอบคุณค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ค่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้คัดเลือก ขอความกรุณาช่วยคัดเลือกบันทึกมาร่วมถอดบทเรียนด้วยกันนะคะ ใกล้จะหมดเขตแล้วค่ะ 

เรียนอาจารย์ ศิลา ไม่ได้เข้าบันทึกหลายวัน จนอาจารย์ต้องมาทวงการบ้าน 

มาส่งการบ้านแล้วครับ

http://www.gotoknow.org/posts/533132

http://www.gotoknow.org/posts/516650

http://www.gotoknow.org/posts/514011

http://www.gotoknow.org/posts/509934

http://www.gotoknow.org/posts/510145

ดีใจมาก ๆ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ บันทึกที่รวบรวมไว้ในที่นี่มีคุณูปการมากมายมหาศาลค่ะ 

เรียน อ.ศิลา ขอส่งบันทึกการบ้านเพื่อถอดบทเรียน นะคะ 

เรื่องที่ 1. ความสุขในพื้นที่ออนไลน์ http://www.gotoknow.org/posts/508093 

เรื่องที่ 2 ลดโมหะและฝึกการให้อภัย http://www.gotoknow.org/posts/511353

เรื่องที่3  ชีวิตฉันที่พ่อปั้น http://www.gotoknow.org/posts/535626

เรื่องที่ 4บันทึกถึงพี่ชาย http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/502340

เรื่องที่ 5  เติมพลังแห่งความสุข http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/509314

ที่จริงอยากเลือกอีกหลายบันทึกคะที่ชอบมากๆ ถ้าอาจารย์เล็งไว้แล้วที่ไม่ตรงกัน อาจารย์ปรับใหม่ได้นะคะ ขอบคุณมากคะที่ให้โอกาสร่วมในพื้นที่แห่งความสุข Happy ba 

ขอบคุณพี่ไก่ค่ะ เห็นพี่บอกว่ายังมีหลายบันทึกทีชอบมาก ๆ ทำให้นึกถึงตอนหารือกับพี่นุช เราคิดถูกแล้วนะคะที่ให้เจ้าของบันทึกเลือกให้เอง เพราะเราก็ประสบปัญหาเลือกมาถอดบทเรียนไม่ถูกเช่นเดียวกันค่ะ และจะลำบากใจมากกว่าด้วย ตรงที่ไม่ใช่เจ้าของเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตาม หากเจอบันทึกที่จะนำมาเติมเต็มของพี่อีกก็จะขออนุญาต ณ ที่นี้ ที่จะนำมาอ้างอิงประกอบค่ะ 

ขอ Copy ความเห็นของคุณมะเดื่อมาไว้รวมกันที่นี่นะคะ เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งรวมบันทึกเพื่อการถอดบทเรียนค่ะ 

คุณมะเดื่อ

สวัสดีจ้ะคุณศิลา.......กลับมาอีกครั้ง พร้อมด้วย ลิ้งค์ บันทึก Happy ba  ที่อาจจะใช่ หรือไม่ใช่..คุณ

มะเดื่อก็สุดจะวิเคราะห์วิจารณ์นะจ๊ะ  ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคุณศิลาก็แล้วกันจ้ะ

ตามนี้จ้ะ

http://www.gotoknow.org/posts/534109

http://www.gotoknow.org/posts/534151

http://www.gotoknow.org/posts/500083

http://www.gotoknow.org/posts/500886

http://www.gotoknow.org/posts/531489


สวัสดีค่ะคุณศิลา

มาส่งการบ้านนะคะ ขอโทษด้วยค่ะที่มาช้ามากๆ ;)

Happy Soul: http://www.gotoknow.org/posts/514414


จะรอดูหนังสือเล่มสวยค่ะ 
ขอบคุณมากนะคะ ;)

ขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ค่ะ

ตามหาจนเจอค่ะ ห้าบันทึกของอาจารย์ Wasawat

Wasawat Deemarn · ลิงก์ · ประมาณ 6 ชั่วโมงที่แล้ว

| อนุทิน ... ๔๒๖๑ |

"ส่งงาน Happy Ba"

Blog to Book ... Happy Ba

บันทึก ...  ผมได้ "กราบเท้าพ่อแม่" สมความตั้งใจแล้วครับ ;)...  กรอบ Happy Family

บันทึก ... "ความโกรธ" เผาผลาญทุกสิ่ง กรอบ Happy Soul

บันทึก ... พ่อแม่จะอยู่กับคุณอีกกี่ปี? ... อยากทำสิ่งใดก็รีบทำ จะรอเวลาทำไม? กรอบ Happy Family

บันทึก ... "อันเส้นทางชีวิตไม่คิดท้อ" ... (บทกวีอารมณ์มุมานะ) กรอบ Happy Brain

บันทึก ... "ระหว่างทาง" อาจจะสำคัญกว่า "ปลายทาง" - GotoKnow กรอบ Happy Relax

ส่งงาน ๕ บันทึกนะครับ อาจารย์นพลักษณ์ ๙ ;)...

หายค้อนแล้วค่ะ 


แหมว่าจะมาบอกให้อาจารย์นพลักษณ์ ๙ Sila Phu-Chaya ทราบ ...

อาจารย์ Sila Phu-Chaya ไวกว่าผมอีก 555

ขอบคุณมากครับ ;)...

เคยจับปูใส่กระด้งมาก่อนค่ะอาจารย์นพลักษณ์ ๑๐ 

จากคำเชิญของ “คุณ Sila Phu-Chaya เมื่อประมาณ 4 วันที่ผ่านมา ในบันทึกของ “ไอดิน-กลิ่นไม้” เรื่อง “ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 1” ความว่า “อยากเรียนเชิญอาจารย์คัดเลือกบันทึกมาห้าบันทึกร่วมกิจกรรม Happy Ba ด้วยนะคะ แวะไปอ่านรายละเอียดในข่าวประสัมพันธ์ได้เลยค่ะ เพราะบันทึกของอาจารย์ทรงคุณค่ามาก เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันค่ะ" “ไอดิน-กลิ่นไม้” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญดังกล่าว จึงขอส่ง 5 บันทึกเพื่อร่วมกิจกรรม ดังนี้ค่ะ

1) เรื่อง “น้ำท่วม…กับความดีงามบนความหายนะ” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy
Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, Happy Family)http://www.gotoknow.org/posts/467594

2) เรื่อง “การคิดนอกกรอบ…เตรียมเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ใน Blog “E-tocommunicate” (Happy Brain, Happy Society)

http://www.gotoknow.org/posts/487729

3) เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจและสังคม” ใน Blog “Proudtobe” (Happy Body, Happy Heart, Happy Soul, Happy Society, Happy Money, Happy Family)

http://www.gotoknow.org/posts/522284

4) เรื่อง “ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 1” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy Family, Happy Body, Happy Society, Happy Soul, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Money)

http://www.gotoknow.org/posts/534634

5) เรื่อง “ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 2” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy Family, Happy Body, Happy Heart,  Happy Relax, Happy Brain, Happy Money)

http://www.gotoknow.org/posts/535687


อาจารย์ศิลา ส่งการบ้าน...ขอให้มีความสุข.. happy ba ทุกคน ครับ

+Happy Brain ใฝ่รู้ดี คือ หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา +Happy Soul จิตวิญญาณดี คือ มีศรัทธาในศาสนาและศีลธรรม + Happy Relax  ผ่อนคลายดี คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ

 1. ะท้อนมุมหนัง "นางมารสวมปราด้า" (The Devil Wears Prada) http://www.gotoknow.org/posts/533022
 2. ย้อนอดีต อ.ไพบูลย์..เล่าให้ฟังหนังเรื่องอวตาร  http://www.gotoknow.org/posts/533182
 3. ครูชื่อ โกวิทย์ พวงงาม 60 ปี ในเส้นทางสร้าง.....คน  http://www.gotoknow.org/posts/533332
 4. เถ้าแก่น้อย....(กลยุทธ์เด็กช่างฝัน กล้า บ้าทำจริง) http://www.gotoknow.org/posts/534868
 
+ Happy Worklife การงานดี คือ มีชีวิตการทำงานที่ดี)
 1. Plearn เมืองเจียงฮาย (ฉบับ ลปรร.) http://www.gotoknow.org/posts/534170
 2. วันแรก.....ของการปลูกต้น SHA http://www.gotoknow.org/posts/534480
 3. HAI ดอก SHA (ให้ดอกชา) บาน http://www.gotoknow.org/posts/534939
 4. เรื่องเล่าที่ (ปลุกเร้าพลัง) HAI พวกเราชาว สรพ. http://www.gotoknow.org/posts/535386


มาส่งการบ้านครับ  มาช้ามาก ๆ ด้วยภาระหน้าที่หลากหลาย  คงพอทันรถเที่ยวสุดท้ายนะครับ


http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/534140

http://www.gotoknow.org/posts/530587

http://www.gotoknow.org/posts/531111

http://www.gotoknow.org/posts/519729

http://www.gotoknow.org/posts/509059

ขอบคุณมากค่ะ ขยายต่อจากวันที่ ๑๕ พค อีกสามวันค่ะ ...เข้าใจค่ะ ช่วงนี้เปิดเทอม และหลังวันหยุดหลายวัน คนทำงานก็งานเยอะค่ะ ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้เห็นบันทึกของท่าน ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

พี่ตามอ่านแต่ละบันทึกที่ผู้เข้าร่วมhappy ba วันละ 1 บันทึก แล้วชอบมากเขียนบันทึกดีจริง ๆ  

เพิ่งสิ้นสุดการเดินทางครับ...
เหนื่อยมาก -เลือกมารายงานตัวก่อนและขออนุญาต เช็คการบ้านซะที

http://www.gotoknow.org/posts/533087
ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : (น้องแดน) การเรียนรู้เรื่องสำนึกรักบ้านเกิด (ผ่านการเป็น "ผู้ช่วยพี่เณร")

http://www.gotoknow.org/posts/509039
เรียนพิเศษที่บ้านนอก : happy ba, จับปลาข่อน

http://www.gotoknow.org/posts/254563
เปลือยความสุข (31) : ชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่เข้าใจในรากเหง้าของตัวเอง

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/254135
เปลือยความสุข (30) : ยังไงก็ขอบวช บวชแล้วกลับมาจำวัดที่บ้านก็ได้

http://www.gotoknow.org/posts/504051
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (บ้านดินอบสมุนไพร) รู้จักฉันรู้จักเธอ ..รู้จักกัน (ความสำเร็จเล็กๆ เรียบง่ายแต่งดงาม)


....

มันยากก็จงที่เลือกที่แหละครับ
บันทึกทุกบันทึก เสมือนลูกชายและลูกสาว
รักเท่าเทียม...
เลือก ลำบาก ...เหลือเกิน

แต่มีความสุขกับกระบวนการต้องเลือก ครับ

ขออนุญาตตามเก็บบันทึกพี่หมอเล็ก ภูสุภา ที่คัดเลือกและรวบรวมไว้ในบันทึกนี้ http://www.gotoknow.org/posts/536378 มารวมไว้ที่เดียวกันนี้ค่ะ   ส่งตามกำหนดที่ขยายต่อให้อีกสามวันนับจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ค่ะ 

บันทึกที่เลือกสำหรับ Happy Ba
ห้าบวกหนึ่งบันทึกค่ะ
Happiness You can Grow
ความสุขติดปีก
เมตตารักตัวเองอย่างถูกวิธี
งานของครูยากจริงหนอ
พอ และ ไม่พอ
· คำสำคัญ (keywords): happy ba
· เลขที่บันทึก: 536378 วิชญธรรม

12 วันที่แล้ว

ส่งการบ้านครับ........... (ต้องขออภัยครับ คำผิดเพียบครับ ไม่ได้แก้นะครับ ติดไว้ก่อน ช่วงนี้ "งานเข้า" ครับ  ...555)

1. ขัดเสา.....ภาวนา

2. “ มือถือสาก ปากถือศีล ”

3. บันทึกสำหรับผู้ที่ไม่กลัวตาย...

4. สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น

5. ทำงานทุกชนิดให้……จิตว่าง......

เก็บตก ตกสำรวจค่ะ ไปแอบอยู่ในอนุทิน เกือบไปแล้ว เฮ้อ ... 


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท