ปัญหาของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อส่งออกในตอนนี้  คือ

  1. ต้องนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากเหล็กประเภทที่ต้องการในประเทศไทยหมด  จึงต้องสั่งจากประเทศญี่ปุ่นก่อน  ระยะเวลาการขนส่งต้องใช้ทางเรือ  และเหล็กสำรองหมด  จึงทำให้การผลิตหยุดชะงักลง
  2. การผลิตชิ้นส่วนนี้  ยังผลิตได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  เนื่องจาก  ต้องผลิตได้อย่างน้อย 400  ชิ้นต่อวัน  จึงจะคุ้มทุน
  3. พนักงานยังขาดความชำนาญ เนื่องจากทางบริษัทฯ  พึ่งเริ่มหันมาจับธุรกิจประเภทนี้