วันที่ 26 กันยายน 2549

                ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ไปเป็นประจำทุกปี ในเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีนักศึกษาร่วมรับฟังกว่า 50 คน

อาจารย์รู้สึกประทับใจในห้องเรียนของคณะเศรษฐศาสตร์ที่นักศึกษาทุกคนจะมี computer ใช้คนละเครื่องในห้องเรียน ตามทฤษฎี 4 L’s Learning environment ของอาจารย์ และประทับใจในนักศึกษาคนหนึ่งได้ search หาชื่ออาจารย์ใน google ทันที พบ Blog ของอาจารย์  ทำให้เห็นถึงความสำคัญของ HR ทรัพยากรมนุษย์กับการแข่งขันของประเทศ

อาจารย์ได้มีโจทย์  4 ข้อ ให้นักศึกษาได้คิดและแสดงความเห็นร่วมกันคือ

1.     โลกาภิวัตน์คืออะไร

2.     โลกาภิวัตน์มีประโยชน์อย่างไร

3.     การคุกคามของโลกาภิวัตน์คืออะไร

4.     การใช้ HR ช่วยให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นและลดการคุกคามอย่างไร

ซึ่งนักศึกษามีเวลาได้คิด และมีการโต้ตอบกัน ตามทฤษฎี 4 L’s Learning opportunities การเรียนเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ต้องเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของโลก

ลูกศิษย์กว่า 50 คน พร้อมเป็นสังคมการเรียนรู้ และติดตาม Blog ต่อไป