การทำงานกับชุมชนผู้เขียนยึดถือความสะดวกของชุมชน

ชาวบ้านเป็นเกณฑ์นการพูดคุยปรึกษาหารือ  ยึดปฎิทิน

ชุมชน ของคนทำงานอาสา ใน

เทศบาลปากพะยูน จึงกำหนดไว้ว่า 

  ประชุมประจำเดือนกลุ่ม

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปากพะยูน  ทุกคืนวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน 

เวลา 20 00 น.ของทุกเดือน   

ประชุมสวัสดิการชุมชน ทุกคืน

วันที่ 20 ของเดือน เวลา 20 00 น. 

ประชุมสภาองกรชุมชนทุก

วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13 00น.(ยิ้มให้เป็น  เย็นเข้าไว้ คลายวิตก พกอารมณ์ขัน แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง)


     แต่เดือนนี้ภาระกิจของ

สภาฯ คณะกรรมการชุดที่ 2 ต้องการทำความเข้าใจกับ

หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ในเรื่องของ พรบ.สภาองค์กร

ชุมชน ในเรื่องของการระดมความคิดในการวางแผนแก้

ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน จึงได้ทำหนังสือเชิญหน่วย

งานในพื้นที่ คนพื้นที่มาพบกันในวันหยุดวันแห่งครอบครัวจึง

เชิญหน่วยงานราชการเช่น ประมงอำเภอ สาธารณสุข 

เกษตร ธนาคาร ธกส. เครื่อข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายสื่อ

วิทยุ เครือข่ายออมทรัพย์  เครือข่ายเกษตร  อสม ผู้สูงอายุ 

ประธานคนพิการ  อปพร. ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน รองนายก

เทศมนตรี ตัวแทนกรรมการชุมชน ตัวแทนของสปสช. ครู

ครอบคลุมเกือบทุกองค์กรในชุมชน  จำนวน 25 คน  แต่พอ

ถึงเวลาประชุม คนที่เชิญมาประชุมไม่ถึงครึ่งของที่เชิญมา 

ส่วนใหญ่เป็นคนจากหน่วยงานราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมค้นคิด

แก้กัน ปัญหาในชุมชน  

แต่จากผู้เข้าร่วมระดมความคิดวันนี้

ก็มีหลายท่านที่ให้ความสนใจมาแล้วช่วยคุยช่วยคิด  จนได้

ประเด็นปัญหาจากปัญหาที่ระดมกันมา ทั้งเรื่องที่แก้เองได้ใน

นามของสภา เรื่องที่ต้องเสนอต่อเทศบาล และเรื่องที่ต้อง

เสนอกับหน่วยงาน  ในที่สุดก็ได้ประเด็นที่จะขับเคลื่อนใน

นามสภาฯ คือเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการแก้ปัญหา

สถาบันครอบครัว 

 เป็นประเด็นร่วมที่ทุกคนเห็นด้วย 
ตท.ผู้สูงอายุ กับรองนายกฯบทเรียน

จากการเชิญหน่วยงาน ราชการครั้งต่อไป ที่ประชุมบอกว่า 

จะต้องเชิญในวันราชการ และต้องให้ผู้มีบารมีหรือคนที่เขา

เกรงใจเป็นคนเชิญ และต้องไม่เชิญประชุมในวันหยุด

ราชการ ในความคิดเห็นของผู้เขียนในฐานะประธานสภา

องค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน มีความคิดว่า ยิ่งเป็น

คนของราชการ ยิ่งเป็นโอกาสดี ที่ต้องเข้าร่วมเวทีชาวบ้าน 

ยิ่งเป็นข้าราชการที่เป็นคนในพื้นที่ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่ง

ขึ้นที่จะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมค้น ร่วมค้นร่วมแก้ปัญหาของ

ชุมชน

ในการเชิญครั้งนี้อาจเป็นความผิดพลาดในการเชิญ 

คือไม่ได้ไปให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงแนวคิดนการคุยร่วมกัน จึง

เอาบทเรียนในครั้งนี้ไปแก้ไขในการเชิญครั้งต่อไป  เพราะมี

ความเชื่อเบื้องต้นว่า"ทุกคนต้องการให้บ้านของตนเอง

พัฒนา ปลอดปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ และต้องการ

คุณภาพชีวิตที่.....ไม่เป็นไร ต่อไปจะเชิญอีก  เพราะเชื่อมั่น

และศรัทธา

 "ชื่นชมคุณค่าคนที่มา  

ดีกว่านินทาคนที่ไม่อยู่

 เชิดชูในสิ่งที่เขามี

 แทนการไล่จี้สิ่งที่เขาขาด 

รักษาบรรยากาศที่ดีดี 

แทนการโจมตีให้เสียหน้า

 ยกย่องภูมิปัญญา"

แทนการถกปัญหาความขาดแคลน ....

    > ขอชื่นชม คุณศุภชัย ดีนกาหมีน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากพะยูน 

   > คุณ ปัญญา หมานมานะ ประมง อำเภอปากพะยูน

   >  คุณ อิสระ มะหมัด นักพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน 

   > คุณ สวาท  สันหีม ตัวแทนครู โรงเรียนปากพะยูน  

   >  คุณสมปอง เทพสุริวงศ์ ตัวแทนผู้สูงอายุ

   >   คุณ ซูฟี อามีนี ตัวแทน อปพร

   > คุณหมัดอุส็น โสภารัตนากร ตัวแทนกลุ่มเกษตร  

   > คุณ ถนัด โยฆวัฒน์ และคุณ ธมลวรรณ อรุณรังษี

 กองเลขาสภาองค์กรชุมชน

 และขอบคุณ ตัวผู้เขียน ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาล

ตำบลปากพะยูนประมงกับนักพัฒนาก็มาร่วมคุย


คน   อปพร.(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)