"ความยากจน"  เป็นคำที่ฟังแล้วไม่สบายใจของทุกฝ่าย

แม้แต่การให้ความหมายของคำว่า  "ยากจน"  ก็มีมากมายหลายมิติ   

จน มาก  จนน้อย  จนจริง  จนไม่จริง  จริงไม่จน  ( อยากจน)

 

             แต่ความหมายที่ตรงกันของทุกคนก็คือ"ความยากจนไปสถิตย์

อยู่กับใครก็จะมีความลำบากมีความทุกข์   มีปัญหา  และกระทบ

กับทั้งระบบ   รัฐบาลเกือบทุกยุกทุกสมัยพยายามนำไปเป็นนโยบาย

เพื่อจะนำไปเป็นวิธีแก้ปัญหา  มีทั้งการฝึกอาชีพ  การประกันราคา  หรือ

บางครั้งก็โยนเงินไปให้เลย...ก็ว่ากันไป

 

                ชาวบ้าน เองก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มร้องเพลง  "รอ" 

(แจกอย่างเดียว)   บางกลุ่มก็พยายามช่วยตนเอง  พึ่งตนเอง  ค้นหา

องค์ความรู้ที่มีอยู่  บวกกับต้นทุน  ทางทรัพยากร  ที่พอมีอยู่บ้างเอา

ไปปะทะกับข้อจำกัดของชาวบ้านเอง  เช่นจำนวนพื้นที่ทำกินก็มีจำกัด 

ความรู้ก็มีจำกัด  โอกาสก็มีจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุกก็มีจำกัด  และ

ข้อจำกัดอื่น ๆ  อีกมากมาย  เพื่อหาหนทางรอดของตนเอง  เกษตร

ปราณี(1  ไร่)  เป็นทางเหลือกหนึ่งที่ชาวบ้านเหลือก  มูลเหตุปัจจัยที่

ชาวบ้านเหลื

                1.  เป็นงานที่เขาทำอยู่แล้ว

                 2.  ไม่ต้องใช้พื้นที่

                  3.  ลงทุนน

                   4.  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่เป็นอาหารส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่งจำเป็นพื้นฐานของเร

                    5.   เป็นการผึ่งพากันของระบบผลิตที่ใช้หมุนเวียนกันภายในพื้นที่  ( 1  ไร่)   หลีกเหลี่ยงการนำเข้าจากภายนอก  (เพื่อจุดประสงค์

การพึ่งตนเองให้มากที่สุด)

 

       องค์ความรู้ของชาวบ้านที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตร

ปราณี  1  ไร่  ค

                  1.   ความรู้เรื่องดิน  เรื่องน้ำ  เรื่องสัตว์

                  2.   ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน  การพึ่งพาอาศัยกัน

ระหว่างพืช  กับ  พืช   พืชกับสัตว์  และสัตว์กับสัตว์

                   3.   ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาของผลผลิตที่ออกมาเพื่อจะ

ได้มีอาหารกันตลอดปี

                  4.   ความรู้ในการจัดการเรื่องน้ำ

                 5.  ความรู้ในการจัดการเรื่องแสง  (การแบ่งสัดส่วนของ

แสง)

                   6.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถจัดการ

ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตภายใน  1  ไร่อย่างยั่งยืน

ตลอดไป