ฝึกการแสดงความคิดเห็นชื่นชม..ตำหนิ..แนะนำผู้อื่น

จากการที่ยึดหลักการสอนนักเรียนที่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ  โดยใช้หลักจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั่นคือ  มีความตระหนัก  รู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่น   รู้จักการแก้ปัญหา  ตัดสินใจ อย่างสร้างสรรค์  จัดการกับความเครียดได้เสมอ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

ดังนั้น  จึงนำหลักการนี้มาสู่แผนการจัดการเรียนรู้ และนำสู่ห้องเรียน  รวมทั้งกิจกรรมที่เน้นหลักการดังกล่าว

กิจกรรมที่ออกแบบการเรียนรู้  ได้แก่  การชื่นชม  การตำหนิ และข้อเสนอแนะ

รูปแบบ คือ นักเรียนนำเสนอด้วยการ พูด  การอ่าน  หรือ นำเสนอชิ้นงาน

นักเรียนอีกส่วน ชมการพูด  การอ่าน  การบรรยาย  อย่างตั้งใจและมีมารยาท

นักเรียน  1 คน หรือเท่าที่จำเป็น  ออกมาพูดแสดงความชื่นชม  ตำนิ  และแนะนำ

ผลของกิจกรรม

นักเรียนตื่นเต้น ตื่นตัว ให้ความร่วมมือดี  มีการพัฒนามากขึ้นเป็นระยะ  และมีการปรับปรุงตัวในการพูด การอ่าน และการนำเสนอชิ้นงานของตนเอง

นักเรียนที่แสดงความชื่นชม ตำหนิ และ แนะนำนั้น  สามารถชื่นชมเพื่อนได้ไปในทางบวก  มากกว่าจะกล่าวในทางลบและแนะนำเพื่อนได้  

ครูอ้อยคิดว่า   การฝึกปฏิบัติแบบนี้  รูปแบบนี้  เกิดการพัฒนาเป็นระบบ  วันนี้ อาจจะพูดเป็นภาษาไทย  อีกไม่นานนี้  พวกเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้

อย่างน้อยที่สุด   ก็จะไม่มี  การกล่่าวตำหนิกัน   แบบ...ผู้ใหญ่ในวันนี้  ที่มีแต่จะห้ำหั่นกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

ขอบคุณท่านทั้ง 3 มากๆๆค่ะIco24 Tum Laksana RodtrakulIco24 ...ปริม pirimarj..., และ Ico24 อ.นุ.ที่ให้กำลังใจครูอ้อย เสมอมาค่ะ

ขอบคุณ คุณพี่ใหญ่มากๆค่ะ  Ico24 นาง นงนาท สนธิสุวรรณ, ที่ให้กำลังใจครูอ้อยเสมอมา