ผมได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ให้บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(บูรณาการ) หรือNew Public Administration : NPA ให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุข(ผบต) เป็นรุ่นที่ 2 เมื่อ 11 กันยายนที่ผ่านมา

                 ผมได้นำเสนอให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการบริหารจัดการที่สอดรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำให้การบริหารภาครัฐต้องมีการปรับตัวเข้าสู่แนวใหม่ แนวคิดและคุณค่าของNPA และได้นำเสนอการบริหารจัดการที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 9 เรื่องด้วยกันคือคุณธรรม ความขัดแย้ง วิกฤติการณ์ ความรู้ กลยุทธ์ นวัตกรรม คุณภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และธรรมาภิบาล

                 ทั้งนี้ผมได้สรุปประเด็นสำคัญๆไว้ 3 เรื่องที่จะต้องนำเข้ามาบูรณาการกันคือการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (รวมเอาการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงานโครงการและระบบงบประมาณแบบแผนงานหรือPBBS) การบริหารเชิงคุณภาพ (ที่เป็นการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงใจลูกค้า มีการบริหารความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ประสบการณ์ของลูกค้า) และการบริหารจัดการความรู้ (ซึ่งจะรวมเอาการบริหารสารสนเทศ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคน)

                ใช้เวลาบรรยาย 3 ชั่วโมง ซึ่งผมคิดว่าน้อยเกินไป ที่จะลงรายละเอียดได้มากนัก

                 ความรู้เหล่านี้ ผมได้มาตอนเรียนปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ซึ่งขณะเรียนก็ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลเลย จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลักการที่นำมาใช้ได้ประโยชน์จริง ต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

<div><div><h5 align="center"><font color="#0000ff">ลิงค์</font> <a href="/post/tag/goodnews" target="_blank">ชุมชนข่าวดี</a></h5></div></div>