สมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม   มีธรรม  คือ หลักความประพฤติดัง

นี้ คือ มีพรหมวิหาร  คือธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐมี 4 อย่างต่อไปนี้

1. เมตตา  คือความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนมีความสุข

2. กรุณา คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์

3. มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห้นผู้อื่นมีความสุข

4. อุเบกขา  คือ ความมีใจเป็นกลาง