แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
                         สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะพร้อมที่จะเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554 : 11 – 51)ได้เสนอแนะแนวทางไว้ ดังนี้
                         1. จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน ส 4.2 ข้อ /บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน สมาชิกของอาเซียนและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป นอกจากนี้ สาระประวัติศาสตร์ยังกำหนดให้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน ต้องดำเนินการดังนี้
                                1.1 จัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน บูรณาการในโครงสร้างรายวิชาที่มีอยู่แล้ว
                                1.2 จัดทำผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้
                                1.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
                               1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                         2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ซึ่งควรดำเนินการดังนี้
                                2.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องอาเซียน
                                2.2 จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกน
                                2.3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
                                2.4 เขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                         3. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยกำหนดผลการเรียนรู้ แล้วนำมาเขียนคำอธิบายรายวิชาและนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้
                         4. การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของอาเซียน ซึ่งแนวการจัดดังนี้
                                4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนจากค้นหาจากเวปไซต์ ห้องสมุด รายการโทรทัศน์               
                                4.2 การจัดค่ายประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติจริง
                                4.3 การจัดทำโครงงานอาเซียน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
                                4.4 การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เผยแพร่และนำเสนอผลงานที่ได้ทำไว้แล้ว รวมทั้งการตอบปัญหาอาเซียน
                                4.5 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน
                                4.6 การจัดกิจกรรมแรลลี่ เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เสนอแนวคิดในการเสริมสร้าง ให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้เกี่ยวอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ