แนวทางจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน


เปิดแรงงานเสรี คนไทยต้องมีฝีมือและคุณภาพ

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
                         สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะพร้อมที่จะเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2554 : 11 – 51)ได้เสนอแนะแนวทางไว้ ดังนี้
                         1. จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน ส 4.2 ข้อ /บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน สาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน สมาชิกของอาเซียนและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป นอกจากนี้ สาระประวัติศาสตร์ยังกำหนดให้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน ต้องดำเนินการดังนี้
                                1.1 จัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน บูรณาการในโครงสร้างรายวิชาที่มีอยู่แล้ว
                                1.2 จัดทำผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้
                                1.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
                               1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                         2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ซึ่งควรดำเนินการดังนี้
                                2.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องอาเซียน
                                2.2 จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกน
                                2.3 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
                                2.4 เขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                         3. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยกำหนดผลการเรียนรู้ แล้วนำมาเขียนคำอธิบายรายวิชาและนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้
                         4. การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของอาเซียน ซึ่งแนวการจัดดังนี้
                                4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนจากค้นหาจากเวปไซต์ ห้องสมุด รายการโทรทัศน์               
                                4.2 การจัดค่ายประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติจริง
                                4.3 การจัดทำโครงงานอาเซียน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
                                4.4 การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เผยแพร่และนำเสนอผลงานที่ได้ทำไว้แล้ว รวมทั้งการตอบปัญหาอาเซียน
                                4.5 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน
                                4.6 การจัดกิจกรรมแรลลี่ เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เสนอแนวคิดในการเสริมสร้าง ให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้เกี่ยวอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ (Tags): #ประชาคมอาเซียน
หมายเลขบันทึก: 488528เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2012 18:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 09:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมากเลยค่ะ สำหรับเปิดเทอมนี้  และต่อไปในอนาคต 

ขอบคุณคุณครูอัมพร สอนให้เด็กทำงานเป็น ท้องอิ่มจะได้ยิ้มได้ ภาไทยจะเป็นภาสำคัญที่ภูมิภาคอาเซียน จะต้องเรียนรู้

  • ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 คงมีตัวอย่างความสำเร็จบ้างแล้ว
  • อยากให้ผอ.นำกิจกรรมดีๆมาเสนอให้เห็นบ้างก็จะดี
  • ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ผอ.และทีมงานทุกคนครับ

 

  • ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ และยินดีที่ได้รับการบอกเล่าว่า มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63

  • ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ประสงค์ทุกประการ..จะมาติดตามนะคะ

กำลังใจเสมอครับ ขอบคุณที่ได้พบกันนะครับ..

ขอบคุณคุณครูป้อม เห็นสิ่งดีๆหลายอย่าง มาเล่าใหเด็กฟัง พูดแผ่วเบาดูมีพลัง

เรียนท่านพรชัยที่เคารพค่ะ หนูเพิ่งได้เข้ามาอ่านบล็ิอกห่างหายไปนานามากๆเลยค่ะคงจำกันได้อยู่นะคะ ท่านคะหนูจะไปสอบครูผู้ช่วยอีกครั้งเอกสารท่านยังมีอยู่หรือเปล่าคะปีที่แล้วหนูไม่ได้ไปสอบที่ไหนเลยค่ะปีนี้เริ่มใหม่ท้อได้แต่ไม่เคยถอยค่ะ พอดีหนูป่วยน่ะค่ะเลยพักรักษาตัวจนเกือบหายดีแล้ว หากเอกสารยังมีอยู่หนูขอรบกวนท่านส่งมาตามที่อยู่นี้นะคะส่งทางเมลไม่ได้ค่ะ คุณแก้วเกล้า. วงศ์หน่อแก้ว 115/2 ม. 2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ จ.ลำพูน 51170 ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะท่าน หรือมีคำชี้แนะสดๆ ท่าน โทรมาไดนะคะ 089-5560127,083-7659313,080-0342103

คุณครูหมูจ๋า ผมแนะนำติวเตอร์ภาคเหนือครับ ผอ.โจ พรชัย ชัยนาเวียง น่าจะอยู่น่าน ท่านเป็นติวเตอร์ที่เก่งครับ หนังสือคงเป็นซื้อที่ท่านครับ เดี๋ยวผมจะสั่งซื้อส่งไปให้นะครับ ดูหลักสูตรการสอบด้วยครับ ถ้าสมัครแล้วส่งเมล์หลักสูตรการสอบให้ผมด้วยครับ จะหาเอกสารให้ครับ เป็นกำลังใจครับ ขอให้ประสบความสำเร็จ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ครูตุมขอบคุณมากค่ะที่ไปเยี่ยมบล็อก และจะติดตามอีกครั้งบันทึกรับการประเมิน สมศ. แบบมีความสุขนะคะ เคยอ่านอยู่นะๆๆ...หวังว่าที่ทำงานใหม่จะไฉไลกว่าเดิม ค่ะ แต่ความผูกพันที่เดิมมีมากกว่าค่ะ

  • เคยฟังคำวิพากษ์ว่า บ้านเราเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอาเซียน แต่ขณะจะรวมเป็นประชาคมจริงๆ บ้านเรากลับขยับเรื่องนี้ช้ากว่าใครๆ หรือเพราะคิดว่าเราพร้อมอยู่แล้ว..
  • ขอบคุณความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ครับท่านผอ.

ลาวตื่นตัวมากที่สุดครับคุณครู

สวัสดีค่ะ โรงเรียนจ่านกร้องกำลังเน้นเรื่อง หนังสือ และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ค่ะ ผอ. ขอบคุณแนวคิดดีีๆในบันทึกนี้นะคะ

สวัสดีค่ะ โรงเรียนจ่านกร้องกำลังเน้นเรื่อง หนังสือ และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ค่ะ ผอ. ขอบคุณแนวคิดดีีๆในบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณคุณครู กิติยา ครับ คงมีประโยชน์ครับ โรงเรียนมัธยมเห็นบอกมีรายวิชาอาเซียนศึกษา ด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี