ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา "เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาครูฟา (Facilitator) " ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงในการเข้าร่วมเวที "เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาครูฟา (Facilitator) " ครั้งที่ 1

จากบันทึก

"เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาครูฟา (Facilitator) " ครั้งที่ 1

การก้าวไปสู่ การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 นอกจากการพัฒนาทักษะที่เราเรียกว่า 21th century skills แล้ว กลุ่มครูเองก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนตัวเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากบทบาทของ “ครูผู้สอน” ไปเป็น บทบาทของ “ครูฝึก”(Coach) หรือ “ครูฟา” (Facilitator)ที่ ทำหน้าอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitate)  สำหรับ ครูสิ่งที่ยากและท้าทายในการเปลี่ยนคือ วัฒนธรรมเดิม ความเชื่อเก่า ที่ยังปิดประตูไม่พร้อมสู่การเปิดสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  

แต่หากมองไปถึงปัญหาของครูเองที่ระบบการจัดการศึกษาที่ถูกออกแบบผ่านการ สอนมาช้านาน ระบบโรงเรียนเป็นระบบที่ให้ความรู้ และคาดหวังว่าความรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงและเติบโต ซึ่งก็ไม่ผิด ความรู้ที่เกิดจากระบบการศึกษากระแสหลักก็ยังมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอยู่ บ้างแต่น้อยลงเมื่อโลกหมุนเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา ระบบการศึกษาจึงไม่สามารถดูแลตนเองได้และไม่สามารถดูแลผู้คนได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกจึงเป็นสิ่งเร่งเร้าให้ครูต้องเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนอกจากการก้าวออกจากวัฒนธรรมเดิม และการเปิดรับทักษะใหม่ๆในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หวังผลต่อการเปลี่ยน แปลงของผู้คน จึงเป็นเรื่องยากและท้าทายมาก

ทักษะการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ หรือ Learning facilitator จึงเป็นทักษะที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของครูไทย และมีพลังเพียงพอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งครูและศิษย์ โดยเฉพาะศิษย์ที่ต้องทำให้เกิด “การเรียนรู้ที่แท้” (authentic learning)

มีนักพัฒนาอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นนักพัฒนานอกวงการการศึกษา แต่ก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ และสนใจการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้พยายามพัฒนาหลักสูตร,กระบวนการ,วิธีการ ในการสร้างครูฟา (Facilitator) ตามรูปแบบและวิถีที่ตนเองถนัด ผ่านทฤษฏี ความรู้และประสบการณ์ หลายท่านได้ทำเวทีเรียนรู้ พัฒนาครูฟาในหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง

จึงได้เชิญชวนนักพัฒนาและ Blogger Gotoknow ที่เป็นสมาชิก The Art of Facilitator หรือ ชุมชนผู้อำนวยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเวทีเสวนาครั้งนี้ มาร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการพัฒนาครู Facilitator โดยประสบการณ์ดังกล่าว จะเน้นถึง "ศาสตร์เเละศิลปะการเป็น Facilitator" ตลอดจนเเนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน สู่ ครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้

นักพัฒนาหลักๆที่เชิญมาเล่าเรื่องสู่กันฟัง อาทิ

“โค้ชปุ้ย” คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์   Learning Society (Thailand) ที่มีประสบการณ์การพัฒนาครูฟาทางภาคตะวันออก

“ครูก๋วย” คุณพฤหัส พหลกุลบุตร จาก กลุ่มละครมะขามป้อม ที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่านละคร ฯลฯ  ผ่านเครือข่ายการพัฒนาครูและอื่นๆ

“ครูป้อม” คุณสมศักดิ์ สายแสงจันทร์ นวัตกร มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่กำลังทำเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูฟา โรงเรียนสร้างสุข” ในขณะนี้และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ครูฟาสร้างสุข”

 

เราจะได้พบกับนักพัฒนาที่มากไปด้วยประสบการณ์การพัฒนาครู Facilitator จำนวน 3 ท่าน เเละ ผู้เข้าร่วมเวทีที่มากประสบการณ์ในการทำหน้า facilitator ที่จะมาสนทนายกระดับความรู้ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอวลไปด้วยความสุข

ปิดท้ายวงสนทนาของวันด้วย นักดนตรีพิณแก้ว ชื่อดังอาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ กับ Glass Harp (เครดิตภาพจาก www.manager.co.th)

 

พร้อมกับเปิดตัวหนังสือ The Art of Facilitator "ศาสตร์ เเละ ศิลปะในการเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้" เล่มใหม่ล่าสุด

ผู้ที่สนใจเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติ โดยต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะข้อที่ 1  สำหรับ Blogger Gotoknow ครับ

 1. ต้องเป็นสมาชิกชุมชน “ชุมชนผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้” หรือ ชุมชน Facilitator ใน Gotoknow.org
 2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะครู Facilitator หรือ ทักษะ facilitator อื่นๆ (ทั้งรับการฝึก หรือเคยเป็นผู้ร่วมกระบวนการเรียนรู้)
 3. มีความสนใจในกระบวนการพัฒนาครู Facilitator และสามารถเดินทางมาร่วมเวทีดังกล่าวได้

วันที่ :

29 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น.

สถานที่ :

บ้านเรียนสมดุลชีวิต

กำหนดการ (เปลี่ยนแปลงได้)

ภาคเช้า

 • ลงทะเบียน
 • บรรเลงดนตรี
 • ที่มาที่ไป ก่อนมีวันนี้
 • เปิดวงสนทนา แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานพัฒนาครูฟา ผ่านนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ 3 ท่าน
 • พูดคุย เเลกเปลี่ยน (1)

ภาคบ่าย

 • ผ่อนพักตระหนักรู้
 • วงสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วม
 • reflection กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)
 • บรรเลงดนตรีพิณแก้ว (Glass Harp) บทเพลงอิสระที่มหัศจรรย์ จาก อ.วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ ป็นนักดนตรีพิณแก้วคนแรกในประเทศไทยปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ / วิทยากร หัวข้อ ดนตรีพิณแก้ว และ Music Appreciation ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศและกรมราชทัณฑ์

ปิด วงสนทนา

ดำเนินการภาพรวม : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร เเละทีมงาน

รายชื่อผู้ที่แสดงความประสงค์ขะเข้าร่วมเวทีดังกล่าว มีทั้งหมด 42 ท่านครับ (มากกว่าที่ตั้งใจเดิม 12 ท่าน)

มีรายชื่อดังนี้ครับ

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

สังกัด

1

คุณอุบล จ๋วงพานิช

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

2

คุณประกาย พิทักษ์ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

3

ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

นักวิชาการอิสระ / พระนครศรีอยุธยา

4

คุณภีรัชยา วีระสุโข

บ.วิทยุการบิน /กรุงเทพฯ

5

คุณสุนทรี แซ่ตั๋น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

6

คุณนเรศ หอมหวน

จ.พัทลุง

7

คุณนพวรรณ พงษ์เจริญ

จ.พิษณุโลก

8

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์  

มศว. /กรุงเทพ

9

คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กรุงเทพ

10

คุณเจษฏา ศรีงาม  

โรงพยาบาลท่าเรือ

11

คุณอรรถวุฒิ   ชัชวาลย์   

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

12

คุณชาญชัย รุ่งเรือง

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

13

คุณกายสิทธิ์ มีมา

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

14

คุณธรรศ  พรมบุตร

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15

คุณเนตรติกาลณ์ ป้อมปราการ

ชมรมสุนทรียแห่งการฟัง

16

คุณกษิดิษ พูลสวัสดิ์

ชมรมสุนทรียแห่งการฟัง

     

17

คุณจักพล อนุรักษ์

ชมรมสุนทรียแห่งการฟัง

18

คุณกษิดิษวร์ ทองสมุย  

กรุงเทพ

19

คุณณหทัย บัวแย้ม

กรุงเทพ

20

พ ท หญิง จิราภรณ์ ชมศรี 

อาจารย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

21

คุณพฤหัส พหลกุลบุตร(ครูก๋วย)

กลุ่มมะขามป้อม

22

คุณสมศักดิ์ สายแสงจันทร์(ครูป้อม)

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

23

คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)

กรุงเทพ

24

คุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์

กรุงเทพ

25

คุณโยทิน ละมูล    

วิทยากร  บริษัท  ทีทีแอนด์ที  จำกัด  (มหาชน)

26

คุณเด่นนภา สุขท่า

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

27

คุณสุพัตรา หัตถคุณ

กรุงเทพ

28

อ.พัฒนา เเสงเรียง

แพร่

29

คุณสถาปนา ธรรมโมรา

ปลัด / กาญจนบุรี

30

คุณเขมวิไล

นศ.ปริญญาเอก,ประชากรศึกษา ม.มหิดล

31

คุณจิราภรณ์ บุญสงค์

นครราชสีมา

32

อ.สุเทพ ไชยขันธุ์

ราชบุรี

 33

คุณสมพงษ์ เผือกเอี่ยม

 โครงการ C-PULP มจธ.+ SCG-paper ราชบุรี

34

ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา

จ.หนองคาย

34-35

สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

36-38

สรอ.

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

39 – 43

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวมทั้งหมด 43 ท่าน

(หากท่านไหนตกหล่นรายชื่อกรุณาเเจ้งด่วนครับ)

ที่ อีเมล [email protected]

ทั้งนี้จะส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้งครับ

 

แผนที่บ้านเรียนสมดุลชีวิต


 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#facilitator#fa#Copfa#ผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 488427, เขียน: 18 May 2012 @ 19:00 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 06:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 10, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

Dr. Ple
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้...ในศตวรรษที่ 21 ....การพัฒนาทักษะที่เราเรียกว่า 21th century skills.... ตามมาแสดงความ ยินดี ด้วยคะ


ขอบคุณครับ มาร่วมเวทีเสวนากันเถอะครับ อ.สมศรี

น้องเอก 25 แวะเยี่ยมค่ายที่เปร็ดในตราดก่อน ย้อนมาประชุม กรรมการสมาคมลูกจ้างสาธารณสุขวันที่ 26 /27 เข้าพบ รมต.สธ.ที่บ้านพักบางปะอิน 28 ไปร่วมวงกับน้องพยาบาลปากพะยูนที่ริชม่อนด์ 29 หากไม่มีอุปสรรค พบกันแน่ๆ
นี้คือแผนการเคลื่อนไหว สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

แล้วพบกันครับ

ดีใจมากครับบัง...

ดีใจที่ทราบว่าจะไปที่ ตราด ด้วย.. ผมเสร็จงานจากตราด เเล้วก็มาที่ กทม. เปิดเวทีเสวนาฯ กันเลยทีเดียวครับ

สำหรับที่ตราดตอนนี้ผมมีอาสาสมัคร 10 คนด้วยกัน เราเดินทาง 24 พค.55 ไม่ทราบว่าจะเดินทางไปพร้อมกับผมไหมครับ???

เพิ่มเติม

คุณสมพงษ์ เผือกเอี่ยม โครงการ C-PULP มจธ.+ SCG-paper

เรียนน้องเอกผมคาดว่าจะขึ้นรถที่พัทลุง 23 เย็นไปถึงกทม เช้า 24 ได้อาศัยไปตราดพร้อมกัน

หากไม่เปลี่ยนแปลง แล้วจะโทรไปหาครับ

ขอบคุณคะ ยืนยันคะ เดินทางเข้าร่วมแน่นอนคะ วันหยุดได้แล้ว ตั่วโดยสารได้แล้ว เห็นรายชื่อแล้วดีใจคะจะได้เจออีกหลายคน ที่ไม่ได้เจอกันมานาน ยังระลึกถึงเสมอคะ

สวัสดีค่ะคุณเอก.. ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้ ที่สำคัญดีใจมากๆที่จะได้พบคุณเอก ท่านวอญ่า พี่คิม พี่แก้ว พี่ไก่ ดร.นุช หมอธิรัมภา น้องมะปรางเปรี้ยว..คุณปุ้ย ฯลฯ เวลานี้แป๋มนับวันถอยหลังแล้วค่ะคุณเอก...ขอบคุณค่ะ.

ขอแก้ไขชื่อบริษัทด้วยครับ ชื่อเต็มของ BTS คือ "บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)" ครับ

ขอบคุณครับ

แก้ไข เรียบร้อยเเล้วครับ

"บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)"

 

พี่แก้ว ชื่อ อุบล จ๋วงพานิช นะคะ

ได้เเก้ไขเรียบร้อยเเล้ว ท่านไหนที่ตรวจสอบเเล้วว่าชื่อไม่ถูกต้อง กรุณาเเจ้งด้วยนะครับ เเละ วันที่ 29 พค.เจอกันนะครับทุกท่าน

จตุพร

Nurse
เขียนเมื่อ 

ทักษะการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ หรือ Learning facilitator จึงเป็นทักษะที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของครูไทย และมีพลังเพียงพอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งครูและศิษย์ โดยเฉพาะศิษย์ที่ต้องทำให้เกิด “การเรียนรู้ที่แท้” (authentic learning)

งานเสวนาวันพรุ่งนี้ ของ ชุมชนผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้

 • เราจะมีโอกาสได้ชิมบ้าบิ่นอร่อยๆ ใส่กระทงใบตอง จาก บ้านเเพรกอยุธยาโดย พี่เจี้ยบ (รพ.บ้านเเพรก)
 • เราจะมีโอกาสได้ชิมหมี่ผัดคุณนายด้อกเตอร์ ใส่มาในใบบัว...
 • เราจะได้ชิม อาหารอร่อยๆ ขนมจีนน้ำแกงเห็ด จาก อ.นุ
 • ได้ทานขนุนอร่อยๆ...จากบ้าน อ.นุ เช่นกัน
 • ผมมีผลไม้สดๆจากตราดมาด้วย (ขนมาเพียบ)

 *มีข่าวดีล่าสุด


พี่ดา วนิดา ภรรยา พี่บุ๋ม คุณกษิดิษวร์ ทองสมุย  (หนึ่งในผู้เข้าร่วม) โทรมาบอกเมื่อสักครู่

 • ท่านจะสั่งพายที่อร่อยที่สุด มาให้ชิม ๕๐ ที่
 • เเละช่วงบ่ายก่อนกลับ มีสเเนคให้เป็นเสบียงกลับคนละกล่องจาก S&P ครับ

 


ปรบมือดังๆให้จิตอาสาทุกท่านครับ