KKU_Innovation (3 )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ นวัตกรรม เพื่อชีวิต”

  คณะกรรมการนวตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปรึกษาหารือ เป็นครั้งที่ ๑ ( เป็นทางการ) ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากที่ คณะทำงานร่วมของศูนย์บริการวิชาการ และ ผู้ที่จัดงานนวตกรรม ในปี ๒๕๔๘ ปรึกษา หารือกันเบื้องต้น ดังที่เรียนให้ทราบเป็นระยะๆ และ ได้นำแนวคิดทั้งหมด ผ่านที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เหตุผลที่นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก็ เพื่อให้องค์กรบริหารสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ
 การปรึกษาหารือในการจัดงานนวตกรรม ปี ๔๙ จะจัดในวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙
  วัตถุประสงค์ เพือนำมา ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) หรือ แสดง Best Practice ของแต่ละคณะวิชามาแสดง ซึ่งเป็นผลงานของปีการศึกษา ที่ผ่านมา โดยการที่จะมีเป้าหมายที่เข้ามาร่วมชมงาน คือ นักเรียน ครู สถาบันการศึกษา ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นผู้ประเมิน ที่ เรียกว่า Peer Assist และ ยังมีเพิ่มเติมในการ ประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันโต้วาที โดย อาจารย์แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ จะยกทีมมาตัดสิน  การแข่งขันเครื่องบินเล็ก การแข่งขันจรวจน้ำ  และ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)