ความเป็นมา

เครือข่ายผู้ปกครอง คือ คณะบุคคลที่ประกอบขึ้นด้วยคณะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาในแต่ละชั้นเรียน ที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2548 โดยท่านผู้อำนวยการ อาจารย์สมพงษ์ อินทรสุวรรณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทั้ง 6 ระดับชั้น (ม.1 – ม.6) รวม 42 คน เพื่อให้คณะผู้ปกครองได้มีโอกาส พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และคณาอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะหารือกัน จนนำไปสู่การเลือกสรรคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนฯ จำนวน 12 คน

หลังจากนั้น มีความเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตาม “เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษาของเด็กชุมพร” แห่งนี้ได้ที่ http://sapn.pantown.com/ เชิญเยี่ยมชมโดยพลัน...