การจัดการความรู้ กับ กพร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงาน

  ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับ วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ผลการประเมิน ๑๕๓ กรม ของ กพร.ในด้านที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถ และ มาตรฐานการทำงานให้อยู่ระดับสูงเทียบเท่าสากล มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๗๗ ซึ่งทุกส่วนราชการได้พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๔.๗ ร้อยละ ๘๖.๗ มีการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการในระดับดีขึ้นไป ที่น่าสนใจ คือ ข้างล่างนี้ครับ

  ร้อยละ ๖๘ มีการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในระดับดีขึ้นไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)