โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ในวันที่  10-14 ตุลาคม 2548 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะ  ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

โดยมีคณะวิทยากรจาก สพท.ชุมพร เขต 1 ได้แก่  นายมนัสวี  ทิพย์โพธิ์, นายสมชัย  อามานนท์,  นายนิติภัทร  อำพันมาก  และนางชมัยพร  รัตนพรหม  ศึกษานิเทศก์  จากกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา