Contact

ฟังนายกฯ นึกถึง KM

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฟังข่าวทางโทรทัศน์ ทราบว่านายกรัฐมนตรีกล่าวกับส่วนราชการทุกหน่วยต้องทำ "คู่มือ" ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการขึ้นเอง ซึ่งเน้นคู่มือในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของส่วนราชการ.......

ฟังแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้ KM เข้าไปช่วยไม่อย่างนั้น คู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานจริงนี้ ก็จะย่ำรอยเดิมไม่ต่างจากนโยบายสั่งการ....

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 4866, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)