เมื่อวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2548 ได้มีการประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2548 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

          เนื้อหามีหลายเรื่อง แต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมน. คือการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548. ซึ่งมีการร่างกำหนดการเป็นตุ๊กตาไว้ เตรียมการเรื่องการประชุมระดมความคิดซึ่งจะจัดก่อน 1 วัน คือ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และการจัดอบรมเรื่องการทำสบู่และแชมพู ซึ่งจะจัดวันที่ 24-25 ตุลาคม 2548 รวมทั้งจัดประชุมกรรมการวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ด้วย