ครูอ้อย แซ่เฮ  หรือ ครูสิริพร กุ่ยกระโทก เขียนบันทึกมานานหลายปี  เขียนหลายเรื่อง  และมีจำนวนบล็อก 12 บล็อก  เรื่องที่เขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอบตัว  การดำเนินชีวิต  และอื่นๆที่ได้พบได้เห็น

*****

ครูอ้อย ชอบทุกบล็อก  แต่ชอบบล็อกนี้มากที่สุดและเขียนบันทึกมากถึง 975 บันทึก  ได้แก่บล็อกชื่อ การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

*****

ส่วนบล็อกที่ชอบรองลงมา ก็คือ การได้พูด ได้บ่น เรื่องครอบครัว มีหลายรส สุข ทุกข์ คละเคล้ากันไป เขียนถึง 876 บันทึก ชื่อ ครูสิริพรกับบันทึก 

*****

ส่วนบล็อกอื่นๆ ก็แยกประเภทของเนื้อหาสาระไปตามชื่อของบล็อก....  ดังนี้

  งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน (423) 

  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา (206)  

 ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก (391)  

 ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ (273) 

  ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์ (323) 

  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) (371) 

  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย (93)

   ครูอ้อยพาไปทัศนศึกษา (557)

   ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ (252)

   ครูอ้อยเรียนปริญญาเอก (237) บล็อกนี้ถูกปิดอยู่   เพราะสะเทือนใจผู้เขียน...

*****

การที่ครูอ้อยเขียนบันทึกนี้  ครูอ้อยเปรียบบล็อกนี้เสมือนบ้านของครูอ้อยเอง  ที่จะต้องจารึกชีวิตความเป็นอยู่  สุขภาพ  การทำงาน  และครอบครัว  แม้กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยว  ครูอ้อยก็บันทึก 

*****

ขณะนี้มีจำนวนบันทึกถึง 4,977 ซึ่งไม่กี่วัน  ครูอ้อยก็จะได้บันทึก 5,000 ในระยะเวลา  ที่เริ่มเขียน 31 พฤษภาคม 2549 เกือบ 6 ปีแล้ว 

*****

หากคิดเฉลี่ย ต่อการเขียน ใน 1825วัน  ครูอ้อยเขียนได้  4977  ดังนั้น  น่าจะมีสถิติ  วันละ 2.72 บันทึก 

*****

ซึ่งระยะหลังนี้  ครูอ้อยไม่ค่อยได้เขียน  พักไปเกือบ 1 ปี...แต่ต่อแต่นี้ไปครูอ้อยจะเขียนให้มากขึ้น  บันทึกของครูอ้อยอาจจะไม่มีสาระมากมายเหมือนท่านบล็อกเกอร์อื่นๆ   แต่นั่นเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้.....เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป.....โปรดเข้าใจ

*****

จากการเริ่มเขียน มาจนถึงทุกวันนี้  ครูอ้อยได้รับมากกว่าที่จะสูญเสีย

*****

สิ่งที่ได้รับ  แน่นอน  นั่นคือ ชื่อเสียง  ความภาคภูมิใจ  และมั่นใจในการทำงานและดำรงชีพ

*****

ชื่อเสียง....ในนาม  ครูอ้อย แซ่เฮ  กับวงการครู ครู ครู ย่อมรู้จักดี  กับการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  ที่ค่อนข้างมีผู้สนใจติดตาม สัมภาษณ์ หรือ เชิญไปพูดให้ความรู้แก่นักศึกษา หลายครั้ง

*****

ความภาคภูมิใจ.....มีมากเลย  ที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ดี  ที่ได้คิด พูด และปฏิบัติ  นำมาเผยแพร่แก่ผู้ไม่รู้  ผู้สนใจ

*****

ความมั่นใจ.....ครูอ้อยมีความมั่นใจ ในการใช้เครื่องมือสื่อสารระดับหนึ่ง   มั่นใจในการคิด  ลำดับความคิด และ กลั่นกรองออกมาเป็นตัวหนังสือ.....เชื่อมโยงความคิดให้ผู้อ่าน

*****

ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับก็คือ...ความสุข