สพช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอการสนับสนุนแต่ละโครงการไม่ควรเกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

     สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีในพื้นที่ ที่สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 นี้

     โดยมีนิยามนวัตกรรมบริการปฐมภูมิ แบ่งเป็น 3 กลุ่มนิยาม คือ
          1. นวัติกรรมบริการปฐมภูมิ  หมายถึง  กลไก วิธีการ หรือ ลักษณะของกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการปฐมภูมิอย่างเป็นรูปธรรม  อันเป็นสิ่งใหม่ หรือความรู้ใหม่ในพื้นที่หรือเป็นการต่อยอดจากความรู้ที่สะสมอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่
          2. นวัติกรรมบริการปฐมภูมิ  เป็นผลจากกระบวนการจัดการความรู้ ที่อาจได้มาโดยการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน จากการวิจัย หรือจากการศึกษาข้อมูลสุขภาพชุมชน 
          3. นวัติกรรมบริการปฐมภูมิ เป็นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งจาก องค์กร ภาคี กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน และจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  อันนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลจริงที่กระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาวิธีการทำงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
     หมายเหตุ: ในการพัฒนาโครงการ ให้คำนึงถึงการสร้างความครอบคลุมทั้ง 3 นิยาม

     ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับการสนับสนุน ได้แก่
          1. หน่วยบริการปฐมภูมิ / ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง ทั้งเครือข่ายของรัฐหรือเอกชน
          2. กลุ่ม เครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ที่มีบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริการปฐมภูมิ
          3. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับกลุ่ม เครือข่าย องค์กร หน่วยงาน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ

          ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ สามารถเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 โครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่จะขอการสนับสนุนแต่ละโครงการไม่ควรเกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

     สำหรับเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอให้ผู้เสนอโครงการส่ง เอกสารประกอบการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้
          1.  จดหมายนำส่ง 
          2.  ร่างโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิที่มีหัวข้อตามที่กำหนด
          3.  แบบสอบถามข้อมูลลักษณะของโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ  
 
     รายละเอียดจดหมายนำส่ง ให้ผู้เสนอโครงการ ทำจดหมายนำส่งถึง  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ โดยส่งไปที่สำนักงานแต่ละภาคดังนี้ 

          ภาคกลาง ส่งที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-511-5855 ต่อ 136 -140
          ภาคใต้ ส่งที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถ.กาญจนวาณิช องหาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร/Fax 074-451168 
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร/Fax 043-202407 / 043-348301
          ภาคเหนือ ส่งที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร/Fax 053-942402
          ภาคตะวันออก ส่งที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของระบบบริการปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี โทร/Fax 038-745900 ต่อ 3626

รายละเอียดทั้งหมดดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#pcu#บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ#โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการปฐมภูมิ#มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 47920, เขียน: 03 Sep 2006 @ 08:08 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

     ข้อมูลเพิ่มเติมครับที่

     และขยายเวลาเปิดรับไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค.49 นี้