ฉบับนี้เน้นกิจกรรมของนักเรียนและสอดแทรกสุภาษิต เพื่อปลูกฝังสำนึกที่ดีแก่เด็กนักเรียน ภาพการ์ตูนอาจมากสักหน่อยเพื่อจูงใจให้เด็กอยากอ่านค่ะ http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0035.pdf ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะ

         Run DM Smiley     DJ   Run DM Smiley

                                                                             ชวนพิศ  สุขแย้ม