ข่าวสารเครือข่ายแนะแนว 2

  Contact

     ฉบับนี้เน้นกิจกรรมของนักเรียนและสอดแทรกสุภาษิต เพื่อปลูกฝังสำนึกที่ดีแก่เด็กนักเรียน ภาพการ์ตูนอาจมากสักหน่อยเพื่อจูงใจให้เด็กอยากอ่านค่ะ http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0035.pdf ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะ

         Run DM Smiley     DJ   Run DM Smiley

                                                                             ชวนพิศ  สุขแย้ม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In chuanpis

Post ID: 47917, Created: , Updated, 2012-02-11 15:47:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

Recent Posts 

Comments (0)